โจทย์ปัญหาเศษส่วน

การสร้างแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาเศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีจุดประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อให้ครูใช้เป็นสื่อจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน โดยใช้ร่วมกับคู่มือการใช้แบบ ฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาเศษส่วน จำนวน 18 แผนการจัดการเรียนรู้

2. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ที่ถูกวิธีตามล าดับขั้นตอน ของการฝึกทักษะ คือ การให้เห็นตัวอย่างและปฏิบัติตามตัวอย่างได้แล้ว จึงฝึกด้วยตนเอง โดยไม่ต้องดูตัวอย่าง โดยฝึกบ่อย ๆ จนคล่องแคล่วและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

3. เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องโจทย์ปัญหาเศษส่วน

4. เพื่อเป็นแนวทางในการประเมินผลตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง โจทย์ปัญหา เศษส่วน โดยประเมินผลจากแบบทดสอบ แบบฝึกทักษะ และจากการสังเกตพฤติกรรม

เล่ม 1 ปรับปรุง.pdf

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คณิตศาสตร์ เศษส่วนความเห็น (0)