เมื่อวันที่ 15 - 17 พ.ย. ที่ผ่านมา ดิฉันได้มีโอกาสเข้าร่วม "โครงการสัมมนาพัฒนามาตรฐานการจัดสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ  สาขารังสีเทคนิค"  ณ KU HOME มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร  ซึ่งร่วมกันจัดโดย

  • คณะอนุกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิคด้านการพิจารณาขึ้นทะเบียนและจัดสอบความรู้
  • คณะกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค
  • กองการประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข

          วัตถุประสงค์ของการสัมมนา คือ

  1. เพื่อให้อนุกรรมการและกลุ่มบุคลากรที่ทำหน้าที่จัดสอบความรู้เพื่อการขึ้นทะเบียนขอรับใบประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค  ทราบหลักวิธีที่ดีและถูกต้องในการออกข้อสอบ และคัดเลือกข้อสอบแบบ MCQ 
  2. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือวัดมาตรฐานความรู้ทางด้านวิชาการของบุคลากรในวิชาชีพรังสีเทคนิค
  3. เพื่อรวบรวมข้อสอบที่ดี จัดทำเป็นคลังข้อสอบวัดมาตรฐานความรู้วิชาชีพรังสีเทคนิค

          ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณะกรรมการวิชาชีพ คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับเชิญพิเศษ รวมทั้งสิ้น ประมาณ 30 กว่าท่าน

          วิทยากรทั้ง 3 วัน คือ ผศ.พ.ญ.วัลลี  สัตยาศํย

          นับเป็นการสัมมนาครั้งที่ดิฉันรู้สึกว่าประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง  ทั้งนี้ กุญแจไขความสำเร็จที่สำคัญที่สุดคือ ความร่วมมือร่วมใจของท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกๆ ท่าน โดยมีท่านอาจารย์วัลลี  เป็นวิทยากรกระบวนการและวิทยากรให้ความรู้ ที่ยอดเยี่ยมที่สุด

          อาจารย์วัลลี  ให้ความรู้เชิงทฤษฎีไม่มากไม่น้อย  สลับกับการให้ฝึกปฏิบัติ

          การตอบข้อซักถาม และการชี้แนะของอาจารย์ คมชัด ฉับไว พุ่งเข้าประเด็น จึงไม่เพียงกระตุ้นให้ดิฉัน (และแน่ใจว่าอาจารย์ทุกท่าน) อยากจะรีบกลับไปแก้ไขปรับปรุงเครื่องมือวัดผลของตนเองที่ผ่านๆ มาใหม่เกือบทั้งหมด เพราะเราเข้าใจหลักการที่ถูกต้องแล้ว....

          หนำซ้ำอาจารย์วัลลียังจุดประกายให้เกิดการขับเคลื่อนของอนุกรรมการด้านมาตรฐานวิชาชีพ จนเกิดปรากฏการณ์ประชุมนัดพิเศษรอบเย็น เพื่อประมวลและจัดทำมาตรฐานวิชาชีพให้แล้วเสร็จ  แว่วมาว่า เสร็จแล้วด้วยนะค่ะ..... (รอกลั่นกรองอีกนิ๊ดดดเดียว จริงๆ)

          อดดีใจไม่ได้ (หัวใจพองโตคับอก)  จึงรีบขยายความให้ชาว RT ทั้งหลายได้รับทราบด้วย

          สำหรับท่านที่อยากได้ความรู้เชิงทฤษฎี สามารถ Download power point ของท่านอาจารย์วัลลีได้ ตาม link ข้างล่างนี้นะคะ (อาจารย์วัลลี อนุญาตแล้ว)

  1. เรื่องการออกข้อสอบ MCQ
  2. การทำ Table of Specification
  3. การวิเคราะห์ข้อสอบ