160714-1 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด T – That & which & who

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


That & which & who

(DPWE) อธิบายว่า ทั้งสามคำเป็น “Relative pronoun”

โดยที่ ใช้ “THAT” “เพื่อ อ้างอิงถึง บุคคล (persons) สัตว์ และสิ่งของ”

ส่วน “WHICH” ใช้อ้างอิง กับ สัตว์ และสิ่งของ โดยไม่ใช้กับ บุคคล

และใช้ “WHO” (WHOM) กับ “บุคคล เพียงอย่างเดียว”

ใช้ “That” ใน Restrictive clauses (อนุประโยค ที่นิยามและจำกัด คำนำหน้า

ด้วยการให้ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อช่วยให้เข้าใจได้ครบถ้วน) เช่น

‘A man that pays his bills promptly is liked by everyone.’

และใช้ “WHICH” “WHO” และ “WHOM” ส่วนใหญ่ ใน “nonrestrictive clauses” เช่น

‘This man, who pays his bills promptly, is liked by everyone.’


(CCD) อธิบายว่า ใช้ “THAT” ได้สามแบบ หลัก คือ

แบบแรก “ใช้เพื่อ อ้างอิง ย้อนหลัง” (referring back) โดยใช้ได้หลายแนวทาง

“ในการอ้างอิงถึง “บางสิ่ง ที่ได้กล่าวถึงไว้ก่อนแล้ว” หรือ “สิ่งอันเป็นที่รู้จักแล้ว”

เมื่อใช้ “THAT” ในลักษณะนี้ จะออกเสียง “Strong” เป็น /ðæt/ เสมอ

‘I was so proud of that car.’

‘How about natural gas? Is that an alternative?’

แบบที่สอง “ใช้ในอนุประโยค “THAT”

โดยใช้ “That” เมื่อเริ่มใช้อนุประประโยคแบบพิเศษ ที่เรียกว่า “that- clause”

โดยเมื่อใช้ “that” ในประโยค เช่นนี้ จะ ออกเสียง “WEAK” เป็น /ðət/

‘He said that he was sorry.’

‘Mrs. Kaul announced that the lecture would now begin.’

แบบที่สาม “ใช้ในประโยคเปรียบเทียบ” (relative clause)

โดยใช้ “That” เมื่อเริ่มใช้อนุประประโยคอีกแบบหนึ่ง ที่เรียกว่า ‘defining relative clause’

โดยเมื่อใช้ “that” ใน ‘defining relative clause’ จะ ออกเสียง “WEAK” เป็น /ðət/

‘I reached the gate that opened onto the lake.’


(CCD) อธิบายการ ใช้ “THAT” และ “THOSE”

แนวทางการใช้ “that” และ “those” แตกต่างกัน

เมื่อใช้ อ้างอิงถึง บุคคล สิ่งของ เหตุการณ์ หรือระยะเวลา

สามารถใช้ทั้งสองคำ เป็น “determiner” หรือ “pronoun”

เมื่อใช้ “THAT” ในลักษณะนี้ จะออกเสียง “Strong” เหมือนแบบที่หนึ่ง (ข้างต้น) คือ /ðæt/

โดย “Those” เป็น รูปพหูพจน์ ของ “That”


สามารถใช้ “that” หรือ “those”

เพื่ออ้างอิงถึง บุคคล สิ่งของ หรือเหตุการณ์

“ที่ได้กล่าวถึงไว้ก่อนแล้ว” หรือ “เป็นที่รู้จักแล้ว”

‘I know that meeting would be difficult.’

‘Did you see him?’ – ‘No’ – ‘That’s a pity.’

‘Not all crimes are committed for those reasons.’

‘There are still a few problems with the software, but we’re working hard to remove those.’


สามารถใช้ “that” หรือ “those” เพื่ออ้างอิงถึง บุคคล สิ่งของ ที่มิได้อยู่ใกล้ แต่มองเห็นได้

‘Look at that bird.’

‘Don’t be afraid of those people.’

ตามปกติ จะไม่ใช้ “that” เป็นสรรพนาม เพื่ออ้างถึงบุคคลผู้หนึ่ง

จะใช้แต่เพียงเมื่อ “ต้องการ ระบุตัวบางคน” หรือ “ถามถึง อัตลักษณ์ ของเขา”

‘Who’s the woman in the red dress?’ – ‘That’s my wife.’

‘Who’s that?’


เมื่อได้บรรยายถึงเหตุการณ์หนึ่ง

สามารถ ใช้ “that” ร่วมกับคำเช่น “day” “morning” หรือ “afternoon”

เพื่อบอกว่า “บางสิ่งอย่างอื่นได้เกิดขึ้นในระหว่าง วันเดียวกัน”

‘There were no classes that day.’

‘Paula had been shopping that morning.’


ยังสามารถใช้ “that” ร่วมกับ “week” “month” หรือ “year”

เพื่อแสดงว่า “บางสิ่งได้เกิดขึ้น ระหว่าง สัปดาห์เดียวกันนั้น”

‘There was a lot of extra work to do that week.’

‘Later that month they attended another party at Maidenhead.’


สามารถใช้ “this” และ “these” ในลักษณะเดียวกับที่แสดงไว้ ของ “that” และ “those”


(CCD) อธิบายการ ใช้ “THIS” และ “THAT” ต่างเป็น “determiner” หรือ สรรพนาม

มีรูป พหูพจน์ คือ “these” และ "those” ตามลำดับ


ความเหมือน และความต่าง ในแนวทางการใช้คำเหล่านี้ มีดังต่อไปนี้

ใช้ “This” “these” “that” และ “those”

เพื่ออ้างอิงถึง บุคคล สิ่งของ หรือ เหตุการณ์ ที่ได้กล่าวถึงไว้ก่อนแล้ว

โดยทั่วไปใช้ “this” และ “these” มากกว่า “that” และ “those”

‘New machines are more expensive and this is something one has to consider.’

‘So far all these reasons, my advice is to be very, very careful.’

ใช้ “that” และ “those”

เมื่ออ้างอิง “ถึงบางสิ่ง เป็นครั้งที่สอง”ในประโยคหนึ่ง “โดยใช้ นาม เดียวกัน”

‘I know that what I say to a person is seldom what that person hears.’

‘Students suggest books for the library, and normally we’re quite happy to get those books.’


ตามปกติ ใช้ ‘That” แทน “this” ในการอ้างอิงถึง “ข้อความ ที่บางคนเพิ่งทำขึ้น”

‘She was terribly afraid of offending anyone.’ – ‘That’s right.’

‘That’s a good point,’ he said in response to my question.’


สามารถใช้ “this” หรือ “that” เพื่อพูดเกี่ยวกับ “เหตุการณ์ หรือ สถานการณ์”

ใช้ “this” เพื่ออ้างอิง “ถึงสถานการณ์ที่ยังคงมีอยู่ต่อไป” หรือ “เหตุการณ์ที่ยังคงดำเนินอยู่”

‘My God,’ I said, ‘This is awful.’

This whole business has gone on too long.’

ใช้ “that” เพื่ออ้างอิง “ถึงสถานการณ์ หรือเหตุการณ์ หนึ่ง ที่ได้เกิดขึ้น เมื่อเร็วๆนี้”

‘I know that meeting would be difficult.’

That was a terrible air crash last week.’

ใช้ “this” หรือ “these” เพื่ออ้างอิงถึง บุคคล หรือสิ่งของ ที่อยู่ใกล้มาก

เช่น ใช้ “this” “เพื่ออ้างถึง สิ่งที่ถืออยู่ในมือ” หรือ “บางสิ่งวางบนโต๊ะเบื้องหน้า”

‘What is this?’ she said, picking up the parcel on my desk.’

‘Wait a minute. I just have to sort these book out.’

ใช้ “that” หรือ “those” เพื่ออ้างถึง “บุคคลหรือสิ่งของ ที่มองเห็น หรือได้ยิน”

แต่มิได้อยู่ใกล้ “เช่น ที่ไม่สามารถยื่นมือไปสัมผัสได้”

‘Look at that bird.’

‘Can you move those boots off there?’

เมื่อทำการ เปรียบเทียบสิ่งของสองอย่าง และ อย่างหนึ่งอยู่ใกล้มากกว่าอีกอย่าง

สามารถใช้ “this” “อ้างอิงถึงสิ่งที่อยู่ใกล้กว่า” และใช้ “that” “กับชิ้นที่อยู่ไกลกว่า”

This one’s nice but I don’t like that one much.’

ดูความหมาย คำย่อที่ #601860

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ENGLISH R thru Zความเห็น (1)

sr
IP: xxx.202.250.206
เขียนเมื่อ 

Thank you.

I need these tips to keep me straight and correct ;-)