160709-1 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด T – Term (1/2)

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Term

(LDCE) อธิบาย ว่า ใช้ให้เป็นได้ทั้ง กริยา และ

ใช้ เป็น นาม “TERM” เกี่ยวกับ “Finance” “Maths” และ “Education”

รูปอื่นของ นาม “half-term” “medium term” “term limit” “term paper” “term time”

เมื่อใช้เป็น ADJ. เกี่ยวกับ “Birth” รูป “full-term” “long-term” “short-term”

(KEMD) ให้ คำแปล นาม “TERM”

ว่า “ระยะเวลาที่กำหนด” “ภาคเรียน” และ “คำศัพท์”

‘a term of imprisonment’

‘a term of office’

‘the autumn term

‘Myopia is a medical term for short-sightedness.’

ให้คำแปล รูป พหูพจน์ ของ นาม “TERM” คือ “TERMS”

ว่า “ข้อตกลง” หมายถึง “กฎหรือเงื่อนไขต่างๆ ของข้อตกลงหรือข้อต่อรอง”

‘They had a meeting to arrange terms for an agreement.’

และคำแปล รูป พหูพจน์ ของ นาม “Terms” ว่า “ค่าบริการ” และ “ความสัมพันธ์”

‘The firms sent us a list of their terms.’

‘They are on bad/friendly terms.’

ให้คำแปล รูป พหูพจน์ ของ กริยา “Terms” ว่า “ตั้งชื่อ”

‘That kind of painting is termed “abstract”.


(CCD) อธิบาย การใช้ “term” และ “semester” และ “quarter”

ว่า โรงเรียน ใน อังกฤษ (UK) แบ่งเวลาการศึกษาแต่ละปีเป็น สาม “terms”

ขณะที่ โรงเรียนใน US แบ่งเวลาแต่ละปีเป็น สี่ “terms”

ว่า มหาวิทยาลัย หรือ “College” ใน UK แบ่งเวลาการศึกษาแต่ละปีเป็น สาม “terms”

ขณะที่ มหาวิทยาลัย หรือ “College” ใน US แบ่งเป็น “สอง semesters” “สาม trimesters” หรือ “สี่ quarters”


(CTEL) ให้ความหมาย วลีเกี่ยวกับ “terms”

“come to terms” ว่า คือ “come to an agreement” “บรรลุข้อตกลง”

‘Even if they came to terms, investors would object to the merger.’

(KEMD) ให้คำแปล “come to terms” ว่า “ฮั้ว” และ “หาทางที่จะอยู่ร่วมกัน”)


(CTEL) ให้ความหมาย วลีเกี่ยวกับ “terms”

“come to terms with something” ว่า คือ “เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน”

‘She had come to terms with the fact that she would always be ill.’

“in terms of” ว่า คือ “เกี่ยวกับ” = “with regard to” “regarding” “in the matter of”

‘Our goods compete well in terms of quality and reliability.’

(CTEL) อธิบายว่า

มีคนจำนวนมาก คัดค้าน การใช้ วลี “in terms of”

ให้เป็น บุพบท แบบครอบคลุมแทนวลีต่างๆ เช่น “as regards” หรือ “about” และอื่นๆ ในเนื้อหา

เช่น in terms of trends in smoking habits, there is good news.”

โดย ยืนยันว่า ในการใช้แบบเคร่งครัด ควรใช้วลีนี้ เพื่อ แสดงความเกี่ยวข้อง

เช่นในประโยค “Obesity is defined in terms of body mass index, which involves a bit of cumbersome maths.”

ถึงแม้จะมีการคัดค้าน แต่ยังคงมีการใช้เป็นคำเชื่อมอยู่ทั่วไป โดยเฉพาะใน การพูด


(AHD) ให้ความหมาย วลี “in terms of”

ว่าคือ “การวัดหรือแสดงให้เห็น โดย” หรือ ”ในหน่วยของ”= “in units of”

‘distances expressed in terms of kilometers as well as miles.’

‘cheap entertainment, but costly in terms of time wasted.’

ว่าคือ “เกี่ยวกับ” = “in relation to” หรือ “อ้างอิงถึง”= “with reference to”

‘narcissistic parents who … interpret their child’s experience entirely in terms of their own history.’

ดูความหมาย คำย่อที่ #601860

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ENGLISH R thru Zความเห็น (0)