~~ปณิธานธรรมหลวงปู่พุทธะอิสระ~~

Kittipong

ขอนอบน้อม แด่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระอรหันต์ สัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเป็นผู้ไกล
จากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยโดยพระองค์เอง พร้อมทั้งทรงสั่งสอนให้ผู้อื่น ตรัสรู้ตามได้

ขออภิวาทวันทา บูชาองค์พระธรรม ที่สามารถครอบงำหมู่พญามารเสียได้ ทำให้
หมู่สัตว์ในโลก ที่มืดบอด กลายเป็นผู้มีความสว่างไสว ด่วยปัญญาพิจารณาเห็นธรรม
น้อมนำมาทำลายอวิชชา ที่สั่งสมมาเนิ่นนานให้มลายสลายลงไปได้

ขอนอบน้อมบูชา องค์พระมหาโพธิสัตว์ ผู้ทรงโพธิธรรมอันประเสริฐ ด้วยโพธิศรัทธา
มุ่งมั่นปฏิบัติตามโพธิธรรมนั้น ๆ จนซึมซับเข้าสู่โพธิจิต ลุถึงโพธิปัญญา อันวิเศษ สามารถ
มีเดชช่วยปลดเปลื้อง ทุกข์ภัยพิบัติ ขจัดความลำบากเดือดร้อน ให้ปวงสรรพสัตว์ ผู้ยัง
เวียนเกิดเวียนตาย ให้คลายทุกข์ระทม พบพานสุขได้ในระดับหนึ่ง

ขอนอบน้อม พระอริยสงฆ์ องค์พุทธสาวก ผู้ดำรงสัมมาสติมั่น หมั่นเพียรภาวนา
ศึกษาพุทธธรรม จนเป็นที่พึ่งของตนเอง และคนผู้อื่นได้

ผู้ข้าขออภิวาท ท่านพ่อ ท่านแม่ ผู้ให้ชีวิต ลมหายใจ เลือดเนื้อร่างกาย ให้กำลังและปัญญา
จนผู้ข้า มีชีวิตที่ตั้งมั่นค้นพบในโพธิศรัทธาจนลุถึงโพธิปัญญา ของพระมหาโพธิสัตว์เจ้า

อีกทั้งคุณครู ผู้การุณ อนุเคราะห์อุดหนุน อบรมสรรพวิทยา จนชีวิตข้าแกร่งกล้ายืนหยัด
อยู่มาได้

ข้าแด่สวรค์ และฟ้าดิน ท่านพ่อท่านแม่ แลวิบากกรรม ที่ส่งข้ามาบังเกิดให้ได้อัตภาพ
มนุษย์อันประเสริฐ ทำให้สองขาของข้ายืนหยัดแล้วก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง หนึ่งตัว
ข้าตั้งมั่นอย่างองอาจ สองมือข้าทำทุกสิ่งได้อย่างรอบคอบ หนึ่งหัวของข้าพิจารณาทุก
อย่างได้เต็มที่ ช่างเป็นโชคดีของผู้ข้าเสียจริง ๆ อีกทั้งได้พบพระพุทธธรรมคำสอนของ
พระบรมศาสดา จนนำพามาสู่วิถีปฏิบัติ ในโพธิบารมีทั้ง ๑o อันมีทานบารมี ศีลบารมี
เนกขัมบารมี ปัญญาบารมี วิริยะบารมี ขันติบารมี สัจจะบารมี อฐิษฐานบารมี เมตตา
บารมี อุเบกขาบารมี

ด้วยเดชแห่งโพธิบารมีทั้ง ๑o ผู้ข้าจึงสามารถน้อมระลึก นึกถึงอธิฐานธรรม ในอดีตของ
ผู้ข้าว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติในวิถีแห่งโพธิศรัทธา เพื่อลุถึงโพธิญาณในอนาคตกาลที่มีข้างหน้า
จนสุดปัญญารู้สามารถ เพื่อนำโพธิปัญญามาชี้นำพา สัตว์ทั้งปวงจงเป็นสุข


ด้วยความตระหนักสำนึก ในโพธิภาระพุทธภาวะ ที่ข้ามี ข้าจึงศึกษาและทำทุกวิถีเพื่อ
ให้ได้เมา ซึ่งธรรมศักดิ์สิทธิ์ กายศักดิ์สิทธิ์ จนลุถึงจิตศักดิ์สิทธิ์ เพื่อนำวิถีแห่งศักดิ์สิทธิ์
ทั้ง ๓ มานำพาสรรพสัตว์ ให้ปฏิบัติบำเพ็ญ ตามมรรคาปฏิปทา จนสุดปัญญาที่ข้าจัก
สั่งสอนได้

คงเป็นเพราะเหตุเหล่านี้กระมัง ผู้ข้าจึงต้องคอยมนัสสิการ ถึงหมู่สัตว์ทั้งปวงว่าพวกเขา
จักทุกข์ใหม พวกเขาจักอยู่สุขอย่างไร เลยเป็นเหตุปัจจัยให้บังเกิดบริวาร บริษัทที่คอย
ช่วยงาน รับรู้ ช่วยดู ช่วยทำ ในบ่วงกรรมกุศล หวังเพียงเพื่อมอบอุทิศให้หมู่ชนที่ทุกข์
ระทมได้ผ่อนคลาย

ข้าได้มาตระหนักสำนึกระลึกว่า โพธิบารมีของผู้ข้า จักไม่สำเร็จประโยชน์เอาเสียเลย
ถ้ามิได้อาศัยความการุณ อนุเคราะห์ เกื้อกูล จากหมู่บริษัท บริวาร และลูกหลาน
ปวงญาติเหล่านี้ ที่ได้ร่วมช่วยเหลือ อุปถัมภ์บำรุง สงเคราะห์ ในกิจกรรมที่ข้าดำริ
งานที่ข้าจักคิด ท่านผู้มีพระคุณเหล่านี้ เมื่อรับรู้เป็นต้องยื่นมือเข้าช่วยเหลือทุกที่จน
ข้ารู้สึกเป็นหนี้ในบุญคุณของเขา

ทุกคราที่ข้าได้รับอุปการะ ข้าจึงคิดเสมอว่า ต้องหาวิธีตอบแทน ด้วยอุทิศชีวิตอันเป็น
ที่รักยิ่งนี้ เป็นเครื่องพลีกรรมแก่การปฏิบัติธรรมตามพุทธวิถีในโพธิบารมีทั้ง ๑o
ประการให้ยิ่งขึ้น ด้วยหวังอุทิศผลบุญครั้งนี้ให้พวกเขาทั้งปวงจงเป็นสุข เนื้อและเลือด
อันหวงแหนยิ่งนี้ ข้าขอมอบเป็นทานให้แก่หมู่สัตว์และท่านผู้มีคุณผู้โหยหิว ไออุ่นจาก
ลมหายใจที่ยังชีวิตของข้า ขอสละให้สัตว์ทั้งปวงที่เจ็บป่วย กระดูกน้อยใหญ่พร้อม
เอ็นทั้งหลาย ข้าขอยกให้แก่ท่านและปวงสัตว์ ผู้ไม่ซื่อตรงแลอ่อนแอ ความเด็ดเดี่ยว
มั่นคง แข็งแรงที่ข้ามี ขออุทิศพลีแก่ท่านผู้มีบุญคุณ ผู้กำลังท้อแท้ พ่ายแพ้ รวมทั้งสัตว์
ทั้งปวงด้วย

ความการุณ เอื้ออาทร พร้อมความรักอันบริสุทธิ์ที่มีอยู่ในข้า ขอสละให้แก่หมู่สัตว์ทั้งหลาย ผู้กำลังโหดร้าย คับแคบแลเห็นแก่ตัว สติปัญญาและความบริสุทธิ์ในศีลอันมีค่าของข้า ขอขึ้นยกบูชาพระคุณท่านพ่อท่านแม่ และผู้มีพระคุณ ที่อุดหนุน
การุณต่อข้าตลอดมา อำนาจพลัง ตบะ ชัยชนะ ความสำเร็จ อันเป็นสมบัติติดตามตัวข้า ขอยกให้ลูกหลาน ผู้ศรัทธา และไม่ศรัทธาทุกคน ความเพียร ซื่อตรง ดำรงสติมั่น ที่ข้ามี ขออุทิศเป็นพลีแก่สัตว์ผู้งมงาย เกียจคร้าน และขลาดกลัว แม้ที่สุดความสุขชั่วนิรันดร์ ที่ข้าได้รับจากการปฏิบัติในโพธิธรรม ข้าขอมอบเป้นของขวัญ แก่ลูก
หลาน และปวงญาติ สัตว์ทั้งปวงผู้ร่วมเกิดแก่เจ็บตาย ขอให้เป็นสุขเถิด ทุกคนทุกตน

จนถึงขณะนี้ ข้าก็ยังไม่แน่ใจว่า ได้ใช้หนี้คุณท่านหมด คงจะต้องเพียรพยายามปฏิบัติ
บำเพ็ญในโพธิวิถี จนบรรลุโพธิญาณในอนาคตกาล จึงน่าจะหมดหนี้

วันนี้ เป็นวาระดิถี ปีอันเป็นมงคลยิ่ง บรรดาญาติและลูกหลานข้าต่างพากันนำเครื่อง
หอม กับของคาวหวาน อีกทั้งมูลผลาหาร ธัญญชาติ อันดารดาษ มาให้ข้าทำพลีกรรม
บูชาคุณของฟ้า ปัญญาของสวรค์ อุปการะคุณของดิน และพระคุณของท่านพ่อท่านแม่
ที่มีมาแล้วแก่ข้าในอดีตและปัจจุบัน อีกทั้งคุณครูอาจารย์ ที่ประสิทธิ์ประสาทวิทยา

ผู้ข้าขอเป็นตัวแทน ของลูกหลาน ขอถวายเครื่องพลีกรรมท่านผู้ประเสริฐทั้งหลาย
แต่ด้วยสถานภาพอันศักดิ์สิทธิ์ ที่ข้าดำรงอยู่ สองขาข้ามี คุกคำนับท่านมิได้ สองมือ
ข้ามียกขึ้นไหว้ท่านมิได้ หนึ่งตัวและหนึ่งหัวข้ามี โค้งคำนับก้มไม่ได้ แต่หนึ่งใจข้ามี
ยอมรับท่านได้

ข้าและลูกหลานได้หวนรำลึก น้อมนึกถึงบุญคุณ ของฟ้าที่ให้ความเสมอภาคต่อพวก
ข้าเสมอมา รำลึกถึงแสงสว่าง ที่เปรียบประดุจปัญญาของสวรรค์ ที่สอดส่องส่งให้
พวกข้า มีศรัทธาในเทวธรรม ที่นำหมู่สัตว์ให้พ้นผิด ได้ในระดับหนึ่ง ข้าและลูกหลาน
ต่างพากันตระหนักสำนึก ถึงอุปการะของแผ่นดิน ที่มอบความอบอุ่น มั่นคง หนักแน่น
ไม่คลอนแคลนต่อเครื่องล่อทั้งปวง คุณเหล่านี้มีอยู่ในแผ่นดิน ประดุจอุปการะ ความรัก
ของบิดามารดา ครูอาจารย์ ผู้มีเมตตาต่อบุตรและศิษย์ จนหาที่สุดประมาณมิได้

ด้วยข้าและลูกหลาน มากไปด้วย ความกตัญญูเห็นปานนี้ ในเกือบทุกรอบปีจึงพากันมา
ตั้งเครื่องสักการะบูชา ขอสวรรค์ฟ้าดินหมู่เทวดา ปวงอดีตบิดามารดา ครูบาอาจารย์
โปรดจงเมตตารับเครื่องบูชา และช่วยอนุโมทนาในกุศลเจตนาครั้งนี้ด้วยเถิด

ด้วยเดชแห่งการบูชาครั้งนี้ ขอปวงเทพทุกชั้นฟ้า หมู่เทวดาทุกชั้นดิน อีกทั้งบรรดาภูมา
มหาราชทั้ง ๔ ผู้มีเดชรักษาโลก และเหล่าอากาศเทวดา รุกขมูลเทวดาไม้ พร้อมเทพไทย
บัณฑิตทั้งหลายจงช่วยกรุณา เมตตาอภิบาลรักษา อวยชัยให้พร ต่อลูกหลานของข้า

ให้สุขเกษม เปรมปรีดิ์ ดีประเสริฐ เลิศทุกครา
ทำกิจการ งานใด ให้สมหมาย สมปรารถนา
ทรัพย์สิน มากมาย สุขสบาย ผ่อนคลายอุรา
ให้มียศ มีอำนาจ มีญาติ ที่ดี มีวาสนา
มีเงิน มีทอง มีพวกพ้อง รักเรา ทุกเวลา
มีสุขภาพ พลานามัย มีจิตใจ ทรงธรรม โสภา
มีปัญญา อันรุ่งเรือง ทั้งปราดเปรื่อง ในสรรพวิทยา
มีพลัง มีตบะ มีธรรม ชนะหมู่มาร นานา
มีโชค มีชัย เมื่ออยากได้ ขอให้สมปรารถนา
มีชีวิต อันสุขประเสริฐ อีกทั้งเป็นเลิศ ในโลกทุกครา

เจริญธรรม
สวัสดีปีใหม่ลูก
หลวงปู่พุทธะอิสระ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ประวัติหลวงปู่พุทธะอิสระ

คำสำคัญ (Tags)#ธรรมะอิสระ

หมายเลขบันทึก: 60947, เขียน: 18 Nov 2006 @ 23:23 (), แก้ไข: 19 Jun 2012 @ 13:42 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เยี่ยมค่ะ สาธุ