การออกเสียงประชามติ (Referendum)

Dr.Dang
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ความหมายและความสำคัญของการออกเสียงประชามติ

การออกเสียงประชามติ หมายถึง กระบวนการในการแสดงความเห็นของประชาชนด้วยการลงคะแนน เพื่อตัดสินว่า จะให้ความเห็นชอบ หรือ ไม่เห็นชอบ ในเรื่องที่มีความสำคัญและผลกระทบต่อประโยชน์ได้เสียของประเทศชาติ หรือกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ก่อนที่จะนำมติหรือการตัดสินใจนั้นออกเป็นกฎหมายหรือนำไปปฏิบัติเพื่อบังคับใช้เป็นการทั่วไป

การออกเสียงประชามติ จึงนับว่ามีความสำคัญต่อการปกครองที่อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชน เพราะประชาชนสามารถตัดสินใจในการออกความคิดเห็นในเรื่องที่มีความสำคัญต่อบ้านเมืองได้ด้วยตนเอง

รู้จักร่างรัฐธรรมนูญก่อนออกเสียง

รัฐธรรมนูญ หมายถึง กฎหมายสูงสุดของประเทศที่บัญญัติขึ้นเพื่อรวบรวมกฎเกณฑ์การปกครองประเทศขึ้นไว้ เช่น การดำรงตำปหน่งประมุขของรัฐ การทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ หน้าที่ฝ่ายบริหาร หน้าที่ฝ่ายตุลาการ ตลอดจนสิทธิ และหน้าที่ของประชาชน ฯลฯ

การออกเสียงประชามติเพื่อความเห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ (7 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 - 16.00 น.) ถือได้ว่าเป็นการออกเสียงประชามติที่มีความสำคัญต่อประเทศไทย และการปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทยอย่างยิ่ง นอกจากจะเป็นการกำหนดกติกาหลักในการปกครองประเทศแล้ว ยังเป็นการกำหนดอนาคตของประเทศอีกด้วย ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของคนไทยที่จะแสดงจุดยืนในการกำหนดทิศทางของประเทศด้วยตัวคุณเองยากร


ที่มา: คู่มือวิทยากร หลักสูตรการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้การออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2559

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน dangafsความเห็น (0)