ระบบการดูแลนักเรียนเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงเพราะในสังคมปัจจุบันนักเรียนจะได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมต่างๆทั้งทางด้านบวกและด้านลบ ฉนั้นการเยี่ยมบ้านจึงเป็นสิ่งจำเป็น

ปีการศึกษา2549 ข้าพเจ้าได้ทำการเยี่ยมบ้านนักเรียนชั้นม.1/7จำนวนนักเรียนทั้งหมด59คนจนครบทุกคน