ปราชญ์/ผู้นำชุมชนในภูมิภาคตะวันตก : ศึกษาข้าวอินทรีย์(ลงชุมชนครั้งที่7)

การลงพื้นที่ในวันนี้

ได้เข้าร่วมรับการอบรมกับชาวบ้านจากกรมพัฒนาที่ดิน
เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช

หัวข้อ การใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างปลอดภัย
6 เรื่องที่ต้องรู้ในการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชให้มีประสิทธิภาพ

1.ต้องรู้จักศัตรูพพืช
2.ต้องรู้จักหัวฉีด
3.ต้องรู้จักเครื่องพ่นสารและอุปกรณ์
4.ต้องรู้เทคนิคและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการพ่นสาร
5.ต้องรู้จักผลิตภัณฑ์
6.ต้องรู็เรื่องความปลอดภัยในการใช้สาร

หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชได้
ควรใช้ให้น้อยลงหรือใช้ร่วมกับวิธีอื่นและต้องใช้อย่างถูกวิธีพี่ป็อปได้มอบหมายงานให้ทำคือการเก็บเมล็ดสะเดาที่ร่วงลงมาจากตต้นเพื่อไปทำน้ำหมักหน้าตาของเมล็ดสะเดาที่ร่วงลงมา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปราชญ์/ผู้นำชุมชนในภูมิภาคตะวันตกศึกษาเรื่องข้าวอินทรีย์ความเห็น (0)