แนวโน้มเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวส่งผลกระทบต่อธุรกิจไทย

แนวโน้มเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวส่งผลกระทบต่อธุรกิจไทยและจะมีแนวทางแก้ไขหรือเยียวยาอย่างไร

ผลกระทบต่อคนและสังคมที่เกี่ยวข้อง

  • ความต้องการซื้อสินค้าของประเทศคู่ค้าชะลอตัวลงต่อเนื่องติดต่อกัน ส่งผลให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์หลักยังคงมีแนวโน้มลดลง และกดดันการฟื้นตัวของการส่งออกในประเทศไทย
  • ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
  • หากประเทศจีนมีสภาพเศรษฐกิจชะลอตัวลง นักท่องเที่ยวจากประเทศจีนก็จะลดลงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวของไทย เพราะจีนเป็นประเทศที่เข้ามาเที่ยวในไทยเยอะที่สุด

การเยียวยาหรือคำแนะนำเพื่อประโยชน์ของคนในสังคม

  • ธุรกิจต้องปรับตัวเพื่อรองรับการแข่งขัน โดยการเพิ่มความสามารถและความเชี่ยวชาญในการธุรกิจข้ามประเทศ
  • การต่อยอดกับธุรกิจจีนที่มีความสามารถในการลงทุนต่างประเทศ
  • การทำตลาดเชิงรุกไปยังกลุ่มเป้าหมาย เช่น การท่องเที่ยวและอสังหาริมทรัพย์กับชาวจีนที่มีกำลังซื้อสูง
  • ใช้เครื่องมือนโยบายการเงินที่เหมาะสมเพื่อรักษาภาวะการเงินของประเทศ ให้มีเสถียรภาพและเอื้อต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง การป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้า เช่น Forward Futures Options เป็นต้น เพื่อให้สามารถบริหารจัดการรายได้และต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความสำคัญของการเงินความเห็น (0)