รัฐบาลจัดสรรงบประมาณตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตร281ล้านบาท444โครงการให้คนร้อยเอ็ดแล้งนี้ ****วัชรินทร์ เขจรวงศ์/รายงาน

รัฐบาลจัดสรรงบประมาณตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตร281ล้านบาท444โครงการให้คนร้อยเอ็ดแล้งนี้

วันนี้(28 เมษายน 2559)นายเสน่ห์ รัตนาภรณ์ เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี ที่มี ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 เห็นชอบโครงการบูรณาการตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 ทั้ง 8 มาตรการ โดยมาตรการที่ 4 การเสนอโครงการตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง มีกระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ สำหรับจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เสนอโครงการระยะที่ 2 เพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณ 493 โครงการ วงเงิน 307,541,366 บาท(สามร้อยเจ็ดล้านห้าแสะสี่หมื่นหนึ่งพันสามร้อยหกสิบหกบาทถ้วน) กำหนดงานให้แล้วเสร็จภายใน 31 พฤษภาคม 2559 นี้ โดย ครม.อนุมัติงบประมาณ จำนวน 489 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 305,395,116 บาท (สามร้อยห้าล้านสามแสนเก้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสิบหกบาทถ้วน)

นายเสน่ห์ รัตนาภรณ์ เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 444 โครงการ งบประมาณ 281,778,516 บาท(สองร้อยแปดสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยสิบหกบาทถ้วน) และยังเหลือโครงการที่กรมส่งเสริมการเกษตร ยังไม่ได้โอนจัดสรรงบประมาณให้อีกจำนวน 45 โครงการ งบประมาณ 23,616,600 บาท (ยี่สิบสามล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มอบเช็คเงินสดผ่านคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ทั้ง 20 อำเภอ ผ่าน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) เพื่อโอนเงินงบประมาณผ่านคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนที่เสนอโครงการ เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ โดยยึดหลักเกณฑ์คือ ต้องเป็นค่าแรงงาน 50% สำหรับอำเภอที่เข้ามารับวันนี้ คือ อำเภอเมืองสรวง จากคณะกรรมการ ศบกต.เมืองสรวง ,คูเมือง และตำบลหนองผือ งบประมาณ 7 ล้านบาทเศษ ทั้งนี้ คณะกรรมการฯติดตามการดำเนินงาน ระดับจังหวัดร้อยเอ็ด ระดับอำเภอ ระดับตำบล จะออกให้คำแนะนำกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อประโยชน์ของ เกษตรกร และการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสุจริตและเที่ยงธรรม

****วัชรินทร์ เขจรวงศ์/รายงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เกษตรสิงขร101ความเห็น (0)