กำกับที่เงา


ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ มีการอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตร นอกสถานที่ตั้งของวิทยาลัยนานาชาติ ณ ศูนย์บัณฑิตศึกษา อาคาร สาทรซิตี้ทาวเวอร์ จานวน ๒ หลักสูตร คือ (๑) หลักสตูรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการนานาชาติ (หลักสูต ร นานาชาติ-ภาคพิเศษ) และ (๒)หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาการสร้างตัวแบบและการพัฒนาธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ-ภาคพิเศษ)

ทั้งสองหลักสูตรนี้เคยเปิดสอนมาแล้วนอกสถานที่ตั้งดังกล่าว แล้วทาง สกอ. ตรวจพบว่า ยังไม่เคยสอนในสถานที่ตั้ง คือที่ศาลายา มาก่อน ผิดข้อบังคับของ กกอ. โดยที่คุณภาพตามเกณฑ์อื่นๆ ผ่านหมด สกอ. จึงแจ้งมหาวิทยาลัยมหิดลให้ระงับหลักสูตรนอกสถานที่ตั้งทั้งสอง ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลก็ปฏิบัติตาม และบัดนี้ได้จัดการศึกษาในหลักสูตรทั้งสองในที่ตั้งเรียบร้อยแล้ว จึงเปิดนอกที่ตั้งอย่างเดิม

การกำกับตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ต้องการให้บัณฑิตที่ผลิตมีคุณภาพ ซึ่งในกรณีของทั้งสองหลักสูตร ที่เคยถูกสั่งระงับนั้น ผู้ตรวจสอบยอมรับว่ามีคุณภาพ แต่ต้องสั่งให้ระงับ เพราะทำผิดตัวอักษรในประกาศของ กกอ.

นี่คือปัญหาของการกำหนดกติกาเรื่องการศึกษา หลงไปกำหนดเงา เพราะไม่มีปัญญากำหนดตัวจริงได้


วิจารณ์ พานิช

๑๖ มี.ค. ๕๙


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ถูกหรือผิดตัดสินที่ตัวอักษร
ต้องมาก่อนเพราะนี่คืออำนาจ
เขียนสั่งไว้ให้ทำตามประกาศ
มองไม่เห็นความผิดพลาดมั่วหลงเงา