จริยา รวยสวัสดิ์

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงค์ เพื่อออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น เพื่อศึกษาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น และเพื่อศึกษา

ความพึงพอใจผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างใช้ในการศึกษา มี 2 กลุ่ม คือ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในระยะที่ 1 การออกแบบเพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา จำนวน 3 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อการสอนจำนวน 2คน และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ระยะที่ 2ประกอบด้วย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 40คน เครื่องมือ

ที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่

ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 82.50/82.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ นักเรียนมีสมรรถนะสำคัญทั้ง 5 ด้าน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ที่สร้างขึ้นอยู่ในระดับพอใจมาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เผยแพร่ผลงานความเห็น (0)