cattle 

ปี 2549 มีจำนวนงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจำนวน 12 ชุดโครงการ ประกอบด้วย 52 โครงการย่อย รายละเอียดมีดังนี้

ชุดโครงการที่ 1 เรื่อง "เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตโคเนื้อ" ได้ผลสรุป คือ โครงการย่อยที่ 1 การใช้ต้นอ้อยเพื่อเป็นพืชอาหารสัตว์ โครงการย่อยที่  การใช้ข้าวฟางหวานเพื่อเป็นพืชอาหารสัตว์ 

ชุดโครงการที่ 2 เรื่อง

ชุดโครงการที่ 3 เรื่อง

ชุดโครงการที่ 4 เรื่อง