นับจากเดือนตุลาคม 2549  การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ผศ., รศ. และ ศ. ของสายผู้สอน  จะใช้เกณฑ์ใหม่ตามประกาศ ก.พ.อ. 2549  โดยสาระสำคัญของเกณฑ์ใหม่ที่แตกต่างจากเดิมคือ  ประเมินผลการสอนก่อน (ประเมินหลักจากเอกสารประกอบการสอน, เอกสารคำสอน ฯลฯ) แล้วนำผลการประเมินแนบประกอบกับงานวิจัย  หนังสือ ตำรา บทความ เป็นต้น  เพื่อยื่นขอกำหนดตำแหน่งต่อไป   ซึ่งต่างจากเดิมคือ เอกสารทุกเรื่องทุกฉบับรวมส่งประกอบการเสนอขอไปพร้อม ๆ กัน