160226-3 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด O – Offense / official & officious / often / O.K.

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Offense สะกดแบบอเมริการเหนือ อังกฤษใช้ offence หมายถึง กระทำผิด ฝ่าฝืนกฎหมาย

ออกเสียงต่าง เมื่ออ้างอิงด้านกีฬา โดยเน้นเสียงที่ พยางค์หน้า

อย่าออกเสียงแบบนี้ กับการใช้ในเรื่องอื่นๆ ทั้งหมด


Official & officious

Official adj. เจ้าหน้าที่ ผู้มีอำนาจอย่างถูกต้อง เป็นทางการ

The queen will attend the official opening of the theater in June.

There is to be an official inquiry into the incident.

Officious adj. ถืออำนาจ เจ้ากี้เจ้าการ โดยเฉพาะกับเรื่องเล็กน้อย

A policeman came to move them on, an officious spiteful man.

He’s an officious little man and widely disliked in the company.

Often adv. (oftener, oftenest) บ่อยครั้ง หลายครั้ง

NOAD ยอมรับว่า การออกเสียงโดยมี ‘t’ ด้วย เป็นที่ยอมรับได้

ถึงแม้ส่วนใหญ่ทั่วไป ออกเสียงว่า ‘offen’ เช่นเดียวกับ Soften, fasten, และ listen


O.K. เป็นคำใช้ประจำวัน เรียกได้ว่าเป็นสากล กับทุกภาษา

ในการใช้ เขียนได้ ทั้งมี จุด คั่น และติดกันโดยไม่มีจุด ถือว่าถูกต้อง

ความหมายทางธุรกิจหรือภาษาพูด หมายถึง ถูกต้อง = correct, all right, approved.

บ่อยครั้ง สะกดเป็น ‘okay’ หรือ ‘okeh’

ยังไม่มีข้อสรุป ว่าต้นรากมาจากไหน

NOAD และ ODE อ้างว่า น่าจะย่อจาก orl correct รูปขบขันของ all correct

และ ประธานาธิบดี Van Buren ใช้เป็น slogan หาเสียงเลือกตั้งในปี 1840 ทำให้เป็นที่นิยม

ใช้เป็น นามหรือกริยา ไม่เป็นทางการ โดยไม่มีใครค้านว่า ‘get his O.K.’ ‘O.K. the arrangement.

หลีกเลี่ยง อย่าใช้ O.K. เป็น adj. เช่น ‘Things are not O.K. with us.’

และอย่าใช้เป็น adv. เช่นThe car was running O.K.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English M thru Rความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

1) Offence also has a more common meaning: action(s) in attacking enemy by arm-forces; or attacking the opposing (sports) team; and some times verbal attack.

2) I think these are O.K. in modern time:

(หลีกเลี่ยง อย่าใช้ O.K. เป็น adj. เช่น)Things are not O.K. with us.’

(และอย่าใช้เป็น adv. เช่น) The car was running O.K.

Both (no-nos) are well understood and used quite often.


เขียนเมื่อ 

I think I also hear OK as an adjective quite often in Western Australia.