บทบาทของครูแบบ Facilitator

dhanarun
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การสร้างคน สอนคนแบบนี้ จะได้นักแก้ปัญหา ซึ่งมีคุณลักษณะ 5 C คือ

ดิฉัน get แล้วว่า เหตุไฉน ท่าน อ.หมอวิจารณ์ จึงไม่สนับสนุนการบรรยายทฤษฎี KM โดยตรง แต่ท่านมักมียุทธวิธีในการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งก็เหมือนบทบาทของครูใน PBL นั่นเอง

บทบาทของครู PBL หรือ Facilitator คือ จะเปลี่ยนจากผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้หรือข้อมูลต่างๆให้แก่ศิษย์โดยตรง มาเป็น ผู้สนับสนุนหรือกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้เพื่อช่วยให้ผู้เรียนบรรลุถึงเป้าหมาย

การสร้างคน สอนคนแบบนี้  จะได้นักแก้ปัญหา ซึ่งมีคุณลักษณะ 5 C คือ

  • Competence : มีความรู้ความสามารถ
  • Communicativeness : มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร
  • Concern : ตระหนักในความสำคัญของการแก้ปัญหา
  • Courage : มีความกล้าตัดสินใจ
  • Creativity : มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

(ผสมผเส จาก Lecture ของท่าน อ.หมอวัลลี  สัตยาศัย)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธนารุณ บอก...Dhanarun's Blogความเห็น (0)