ตลาดริมน้ำคลองแดน

สำหรับความเป็นมาของ "ตลาดริมน้ำคลองแดน" แห่งนี้เริ่มจากจากชาวบ้านที่อพยพมาตั้งถิ่นฐาน เพื่อใช้บริเวณคุ้งน้ำในการทำการค้าขาย แลกเปลี่ยนสินค้า ซึ่งที่นี่เป็นเส้นทางการคมนาคมทางน้ำที่สำคัญ เพราะตั้งอยู่ระหว่างพื้นที่ทะเลสาบกับอ่าวไทย โดยเมื่อพ.ศ. 2406 พบว่า บริเวณสามแยกแนวบรรจบของ คลองระโนด, คลองชะอวด และคลองปากพนังมีการตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอย่างหนาแน่น ซึ่งส่งผลให้ความเจริญรุ่งเรืองทางการค้ามีมากขึ้น จนกระทั่งเมื่อ พ.ศ. 2516 มีการสร้างทางหลวงสาย 408 และเริ่มใช้งานทำให้ความนิยมในการขนส่งทางน้ำลดน้อยลง จึงมีการจัดตั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และวัฒนธรรมแห่งนี้ขึ้น ด้วยการนำเอาทุนทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมริมคลอง มาพัฒนาบริหารจัดการท่องเที่ยวให้ยั่งยืน ด้วยการร่วมมือของคนในชุมชน อาศัยธรรมชาติเป็นฐาน ที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ ต่อระบบนิเวศน์ วิถีทางธรรมชาติ และวัฒนธรรม เน้นธรรมชาติ และการจัดองค์ประกอบของธรรมชาติ เป็นสิ่งดึงดูดใจ เปิดโอกาสให้ผู้มาเยือนได้สัมผัส เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน kmpprepความเห็น (0)