ถอดบทเรียนจาก การลงสมัครรับเลือกตั้งประธานกรรมการสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด ของ Peeraphong Varasen

พบว่า สมาชิกสหกรณ์ทุกคน สามารถสมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งประธานฯสหกรณ์ และกรรมการสหกรณ์ได้พร้อมกันทั้งสองตำแหน่งโดยไม่มีข้อห้ามใด ๆ ในกรณีที่ให้มีการเลือกตั้งประธานกรรมการกับกรรมการพร้อมกัน

เทียบเคียงจากกรณีที่ มีการเลือกตั้งประธาน ฯ ก่อนแล้วผู้ที่พลาดจากการเลือกตั้งตำแหน่งประธาน ฯ สามารถที่จะสมัคร รับเลือกตั้งเป็นกรรมการได้อีก

อ้างอิงหลักการสหกรณ์สากล ที่ 2
หลักการที่ 2 : การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย
สหกรณ์เป็นองค์การประชาธิปไตยที่ควบคุมโดยมวลสมาชิก ผู้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการกำหนดนโยบายและการตัดสินใจ บุรุษและสตรีผู้ที่ได้รับการเลือกเป็นผู้แทนสมาชิกต้องรับผิดชอบต่อมวลสมาชิก ในสหกรณ์ขั้นปฐมสมาชิกมีสิทธิในการออกเสียงเท่าเทียมกัน (สมาชิกหนึ่งคนหนึ่งเสียง) สำหรับสหกรณ์ในระดับอื่นให้ดำเนินไปตามแนวทางประชาธิปไตยด้วยเช่นกัน
2nd Principle: Democratic Member Control
Co-operatives are democratic organisations controlled by their members, who actively participate in setting their policies and making decisions. Men and women serving as elected representatives are accountable to the membership. In primary co-operatives members have equal voting rights (one member, one vote) and co-operatives at other levels are also organised in a democratic manner.

https://www.gotoknow.org/posts/597773


ผมลงสมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งประธาน ฯ เบอร์ 1 ผลคะแนน จาก เครื่องเลือกตั้งที่กกต. ไม่ใช้แต่สหกรณ์ยืมมาใช้เป็นดังนี้


ผู้สมัครประธาน เลือกแบบ สมาชิก 1 คน เลือกได้ 1 เสียง one member one vote หรือ one person one vote

ผู้สมัครประธาน ฯ หมายเลข 1 1,435 คน (1คน = 1 คะแนน) คนเลือก 1,435 คน ลำดับที่ 2
ผู้สมัครประธาน ฯ หมายเลข 2 1,887 คน (1 คน = 1 คะแนน) คนเลือก 1,887 คน ลำดับที่ 1ผู้สมัครกรรมการ เลือกแบบ สมาชิก 1 คน เลือกได้ 6 คะแนน one member six votes หรือ one person six votes

ผู้สมัครกรรมการหมายเลข1 1,462 คะแนน(1 คน <= 6 คะแนน) คนเลือกน้อยกว่า หรือเท่ากับ 1,462 คน ลำดับที่ 2
ผู้สมัครกรรมการหมายเลข2 1,442 คะแนน(1 คน <= 6 คะแนน) คนเลือกน้อยกว่า หรือเท่ากับ 1,442 คน ลำดับที่ 3
ผู้สมัครกรรมการหมายเลข3 1,473 คะแนน(1 คน <= 6 คะแนน) คนเลือกน้อยกว่า หรือเท่ากับ 1,473 คน ลำดับที่ 1
ผู้สมัครกรรมการหมายเลข4 854 คะแนน(1 คน <= 6 คะแนน) คนเลือกน้อยกว่า หรือเท่ากับ 854 คน ลำดับที่ 9
ผู้สมัครกรรมการหมายเลข5 897 คะแนน(1 คน <= 6 คะแนน) คนเลือกน้อยกว่า หรือเท่ากับ 897 คน ลำดับที่ 7
ผู้สมัครกรรมการหมายเลข6 1,243 คะแนน(1 คน <= 6 คะแนน) คนเลือกน้อยกว่า หรือเท่ากับ 1,243 คน ลำดับที่ 5
ผู้สมัครกรรมการหมายเลข7 771 คะแนน(1 คน <= 6 คะแนน) คนเลือกน้อยกว่า หรือเท่ากับ 771 คน ลำดับที่ 11
ผู้สมัครกรรมการมายเลข8 1,328 คะแนน (1 คน <= 6 คะแนน) คนเลือกน้อยกว่า หรือเท่ากับ 1,328 คน ลำดับที่ 4
ผู้สมัครกรรมการหมายเลข9 492 คะแนน (1 คน <= 6 คะแนน) คนเลือกน้อยกว่า หรือเท่ากับ 492 คน ลำดับที่ 16
ผู้สมัครกรรมการหมายเลข10 1,084 คะแนน (1 คน <= 6 คะแนน) คนเลือกน้อยกว่า หรือเท่ากับ 1,084 คน ลำดับที่ 6
ผู้สมัครกรรมการหมายเลข11 885 คะแนน (1 คน <= 6 คะแนน) คนเลือกน้อยกว่า หรือเท่ากับ 885 คน ลำดับที่ 8
ผู้สมัครกรรมการหมายเลข12 848 คะแนน (1 คน <= 6 คะแนน) คนเลือกน้อยกว่า หรือเท่ากับ 848 คน ลำดับที่ 10
ผู้สมัครกรรมการหมายเลข13 523 คะแนน (1 คน <= 6 คะแนน) คนเลือกน้อยกว่า หรือเท่ากับ 523 คน ลำดับที่ 14
ผู้สมัครกรรมการหมายเลข14 500 คะแนน (1 คน <= 6 คะแนน) คนเลือกน้อยกว่า หรือเท่ากับ 500 คน ลำดับที่ 15
ผู้สมัครกรรมการหมายเลข15 583 คะแนน (1 คน <= 6 คะแนน) คนเลือกน้อยกว่า หรือเท่ากับ 583 คน ลำดับที่ 12
ผู้สมัครกรรมการหมายเลข16 571 คะแนน (1 คน <= 6 คะแนน) คนเลือกน้อยกว่า หรือเท่ากับ 571 คน ลำดับที่ 13


ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จำนวนคนที่เลือกผม มีจำนวน 1,435 คน น้อยกว่า ผู้สมัครประธานกรรมการหมายเลข 2 แต่ก็ไม่สามารถนำไปเทียบกับ จำนวน คะแนนของผู้สมัครกรรมการได้ เพราะ จำนวนคะแนนของผู้สมัครกรรมการ คิดเป็นจำนวนคนแล้ว จะมากกว่าหรือเท่ากับ จำนวนคนที่เลือก

ผมจึงต้องขออภัยผู้เลือกผม จำนวน 1,434 ท่าน (เลือกตัวเองด้วย 1 เสียง) ที่ไม่ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสหกรณ์ในคราวเดียวกัน หากผมสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสหกรณ์ด้วย ด้วยจำนวนคนที่เลือกผมขนาดนี้ผมก็ได้เป็นกรรมการเข้าไปรับใช้ท่านทั้งหลาย ผมทราบว่าสมาชิกมีสิทธิ์ในการสมัครรับเลือกตั้งประธานกรรมการสหกรณ์ และกรรมการสหกรณ์ได้พร้อมกัน หลังจากสหกรณ์ปิดรับสมัครกรรมการไปแล้ว จึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้

พีระพงศ์ วาระเสน
29 มกราคม 2559

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกความคิดของ Peeraphong Varasenความเห็น (0)