ความสำคัญของการเงินธุรกิจ

ความสำคัญของการเงินธุรกิจ(Important of Business Finance)

เงินทุนนับได้ว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ เริ่มตั้งแต่การตัดสินใจว่าจะลงทุนในธุรกิจเงินได้เข้ามามีบทบาทนับแต่การจดทะเบียนจัดตั้งกิจการ การเช่าหรือสร้างสำนักงาน โรงงานการซื้อเครื่องจักรเพื่อใช้ในการผลิตสินค้า การซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าสำเร็จรูปการซื้อสินค้าสำเร็จรูปมาเพื่อขายสำหรับกิจการซื้อมาขายไป การซื้อเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์สำนักงานเพื่อใช้ในการดำเนินงาน หลังจากที่เริ่มดำเนินกิจการด้านการขาย การลงทุนในลูกหนี้การค้ากรณีที่มีการขายเชื่อการถือเงินสดไว้เพื่อดำเนินงานปกติ ฯลฯ ล้วนเกี่ยวข้องกับเงินทุนแทบทั้งสิ้นการเงินธุรกิจจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำเนินธุรกิจ

แต่อย่างไรก็ตาม วิวัฒนาการทางด้านการเงินธุรกิจได้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับลักษณะของการดำเนินธุรกิจ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การแข่งขัน สภาวะเงินเฟ้อ ทำให้ธุรกิจได้ประสบปัญหาทางการเงินใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา บทบาททางการเงินจึงได้เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย

ที่มา : http://www.teacher.ssru.ac.th/arunroong_wo/file.ph...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความสำคัญของการเงินธุรกิจความเห็น (0)