160117-1 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด I – Irrevocable & irreversible / islam & muslim

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Irrevocable & irreversible

Irrevocable Adj. ใช้เป็นทางการ หมายถึง ไม่อาจยกเลิกหรือทำให้เป็นโมฆะได้

ไม่อาจเรียกกลับได้ ออกเสียงเน้นที่พยางค์สอง = ir’REV’o’ca’ble

The judge declared that the fine was irrevocable.

After jumping from an airplane, one realized that his act is irrevocable.

Irreversible adj. มีความหมายคล้ายๆ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือทำให้กลับเหมือนเดิม

She suffered irreversible damage to her health.

The life-style of a hardened criminal is sometimes considered irreversible.

สิ่งที่แตกต่างเล็กน้อย

คือคำแรกใช้ส่วนมากกับ ข้อความคำแถลง – การกระทำ หรือคำสั่ง เดียว แต่

คำหลังใช้กับการกระทำที่ต่อเนื่องหรือเป็นแบบแผน


Islam & muslim ผู้นับถือ Islam เรียกว่าเป็น Muslims

Islam หมายถึง ระบบศาสนาคน Muslims ที่เชื่อว่าพระเจ้ามีองค์เดียว = monotheistic

ถือกำเนิดใน Arabia ในศตวรรษที่ 7 มีสองนิกายหลักคือ Sunni และ Chia

หมายถึง ประเทศ Muslims ทั้งหลายในโลก = Muslim world.

The most enormous complex of fortifications in all Islam.

“Islam is a complete way of life, not a Sunday religion.”

Islam is predominant in northern Africa, the Middle East, Pakistan and Indonesia.

Muslim นาม ผู้นับถือศาสนา Islam คุณศัพท์ เป็นของ หรือเกี่ยวกับ Muslims

เป็นคำที่เลือกใช้ มากกว่า Moslem ที่มีการใช้มากเช่นกัน

ควรหลีกเลี่ยงการใช้คำสมัยเก่า Muhammadan (หรือ Mohammedan)

Muslim League คือองค์กรทางการเมือง ก่อตั้งในอินเดียเมื่อปี 1906

ซึ่งการเรียกร้องขององค์กรเมื่อปี 1940 ต้องการแยกตัวเป็นรัฐอิสระ Muslim State

เป็นการเริ่มต้น ก่อตั้งประเทศ Pakistan

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English D thru Lความเห็น (0)