การใช้โปรแกรม Book5 จะใช้งานร่วมกับโปรแกรม Semeter และ Student44 เพื่อใช้ในการกรอกผลการเรียนของนักเรียนโดยให้ผู้สอนแต่ละท่านใช้รหัสส่วนตัวเข้าไปกรอกผลการเรียนของนักเรียนในแต่ละรายวิชาที่ท่านสอน โดยทางกลุ่มบิหารงานวิชาการจะลงทะเบียนรายวิชาที่เรียนให้ผู้สอนแต่ละท่านก่อน  โดยสามารถเก็บข้อมูลใส่HandyDrive กลับไปบันทึกคะแนนได้ที่บ้าน