ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู_PBL1

Problem-based learning

การเรียนการสอนในวันนี้เป็นการที่ให้โจทย์กับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ความคิดร่วมกันเป็นกลุ่ม และลงมือปฎิบัติ นอกจากนั้น ยังมีคำถามเพื่อให้นักเรียนได้วิเคราะห์ว่าเกิดสิ่งใดขึ้น?

สำหรับครั้งนี้นั้นเป็นการสอนนักเรียนชั้น ม.5 ซึ่งในการนี้เป็นการวัดความสามารถในการแก้ปัญหาโดยที่เราสามารถนิยามความหมายของความสามารถในการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอนดังนี้ ขั้นประเมินความเข้าใจปัญหา ขั้นการวางแผน ขั้นทำตามแผน และขั้นสรุปและประเมินผล

ในครั้งนี้ผลที่ได้แทบจะเหมือนๆ กันซึ่งสามารถสรุปผลการประเมินได้ดังนี้


ในแบบประเมินเราได้แบ่งออกเป็น 4 ตอนดังนี้ และเกณฑ์ประเมินแบ่งเป็นเรตติง สเกลล์ 4 ระดับ : 3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 0 คะแนน

ซึ่งแต่ละระดับจะมีรายละเอียดต่างๆ

ตอนที่ 1 ประเมินความเข้าในปัญหา

(1) รู้องค์ประกอบของปัญหา : ได้ 3 คะแนน สิ่งที่นักเรียนแสดงออกมาคือ นักเรียนสามารถบ่งบอกสิ่งที่เป็นปัญหาและสิ่งที่นักเรียนกำลังจะหาอยู่

(2) กำหนดความรู้ที่ต้องใช้ในการแก้ปัญหา : ได้ 2 คะแนน สิ่งที่นักเรียนแสดงออกมาคือ นักเรียนมีความรู้เรื่องการสะท้อนของแสงมาใช้สำหรับการศึกษานี้ ซึ่งจากรู้สังเกตได้ว่าแต่ละกลุ่มมีกระจกอย่างน้อย 2 บานขึ้นไป

(3) ตั้งสมมติฐาน : ได้ 0 คะแนน สิ่งที่นักเรียนออกมาคือ ไม่มีการตั้งสมมติฐาน

ตอนที่ 2 การวางแผน

(1) วางแผน : ได้ 1 คะแนน สิ่งที่นักเรียนแสดงออกมาคือ มีการวางแผนในการทำกิจกรรมมาก่อน แต่ยังไม่ชัดเจนและมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆ อย่างเช่น ตำแหน่งของกระจก

(2) การรวบรวมความรู้ : ได้ 0 คะแนน สิ่งที่นักเรียนแสดงออกมาคือ ไม่มีการรวบรวมความรู้ และทุกอย่างมาจากประสบการณ์ของนักเรียนในชีวิตประจำวัน

ตอนที่ 3 ทำตามแผน

(1) ทำตามแผน : ได้ 1 คะแนน สิ่งที่นักเรียนแสดงออกมาคือ มีการทำตามขั้นตอนที่ได้วางไว้ในความคิดของนักเรียนเอง แต่ไม่มีการเขียนออกมาอย่างชัดเจน เพราะว่าคิดไว้อย่างเดียวทุกกลุ่ม

(2) ผลงาน : ได้ 2 คะแนน สิ่งที่นักเรียนแสดงออกมาคือ มีผลงานที่น่าพอใจ เพราะว่ามีการกำหนดไว้ว่าให้นักเรียนทำอย่างไรก็ได้ทำให้ได้ภาพ 12 ภาพ ซึ่งนักเรียนสามารถทำได้ประมาณกลุ่มละ 8-10 ภาพ ยังไม่ถึงเป้าแต่ก็น่าพอใจ

(3) บันทึกผล : ได้ 0 คะแนน เพราะว่าไม่มีการบันทึกผลใดๆ

(4) คำนวณ : ได้ 0 คะแนน สิ่งที่นักเรียนแสดงออกคือ ไม่มีการคำนวณใดๆ

ตอนที่ 4 สรุปและประเมินผล

(1) สรุปและประเมินผล : ได้ 1 คะแนน สิ่งที่นักเรียนแสดงออกมาคือ ไม่สามารถใช้กฎการสะท้อนของแสงมาอธิบายได้ ไม่มีการอ้างอิงความรู้จากการเรียนรู้ในเรื่องที่ได้เรียนมาก่อน


* ในคาบหน้าจะนำข้อมูลมาเขียนอีกนะครับ*

*ขอบคุณที่อ่านจนจบ*


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Simple teachingความเห็น (0)