รายงานการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนคำคล้องจอง

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนคำคล้องจอง

ชุด การละเล่นพื้นบ้านไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ผู้ศึกษา นางกาญจนา สาเป็ง

ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้านแม่สละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพ

ของหนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนคำคล้องจอง ชุด การละเล่นพื้นบ้านไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนคำคล้องจอง ชุด การละเล่นพื้นบ้านไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนคำคล้องจอง ชุด การละเล่นพื้นบ้านไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านแม่สละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก จำนวน 16 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ประกอบด้วย หนังสือส่งเสริม

การอ่านเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนคำคล้องจอง ชุด การละเล่นพื้นบ้านไทย จำนวน 6 เล่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 1 ฉบับ แบบสอบถามความพึงพอใจ 10 ข้อ

จำนวน 1 ฉบับ คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 18 แผน

ผู้รายงานได้ดำเนินการสอนและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์

เพื่อหาประสิทธิภาพของหนังสือนิทานประกอบการละเล่นพื้นบ้านไทย ตามเกณฑ์ 80/80 เปรียบเทียบ ความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสือนิทานประกอบการละเล่นพื้นบ้านไทย

ผลการศึกษา พบว่า

1. หนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนคำคล้องจอง ชุด การละเล่นพื้น

บ้านไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2557 มีประสิทธิภาพ

สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คือ มีประสิทธิภาพ 87.04/86.04

2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การเขียน

คำคล้องจอง พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาทักษะ

การเขียนคำคล้องจอง ชุด การละเล่นพื้นบ้านไทย อยู่ในระดับ มาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เผยแพร่ผลงานวิชาการความเห็น (0)