สดุดีครู george page ..เราดูรายการ nature ของท่านสิบกว่าปีติดต่อ ได้ความรู้มากหลายจริงๆ บัดนี้ท่านจากไปแล้วความเห็น (0)