ขอถวายอภิสัมมานสักการะ

Beyond Asia
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

พระทรงทำ สิ้นแล้ว ชาติและภพ

มิบรรจบ ได้อีก สังระสาร

ว่ามีเกิด แก่เจ็บ แลตายพลัน

สิ้นสุดกัน นั้นแล้ว ประโยชน์ตน


ขอคารวะ สังฆะ ราชานี้

พระองค์ที่ ทรงเสด็จ ไปแล้วหนอ

ขอส่งองค์ เพื่อเข้า ถึงเมืองพอ

สถิตต่อ เนื่องใน นิพพานเทอญ
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลอนธรรม-นำชีวิตความเห็น (1)