11. ประเทศไทย : สังคมผู้สูงอายุ -ปัญหาเด็กและเยาวชนไทย น่าเป็นห่วง


สังคมไทยกำลังเข้าสู่ " สังคมผู้สูงอายุ"

และ สถานการณ์ เด็ก และ เยาวชนไทยน่าเป็นห่วง

_______________

ในขณะที่พวกเราทุกคนวัยทำงานง่วนอยู่กับการทำมาหากิน และวุ่นกับการเลี้ยงลูกในแต่ละวันให้ผ่านไปได้ด้วยดี โลกของเรา และ ประเทศไทยของเรา ก็กำลังเข้าสู่" สังคมผู้สูงอายุ " สังคมที่มีสัดส่วนจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น และ สัดส่วนอัตราการเกิดของเด็กลดลง โดยกระทรวงสาธารณสุขได้เผยตัวเลขผู้สูงอายุชาวไทย เพิ่มปีละ 5 แสนคน คาดปี 2568 ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็น “สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์” โดยจะมีผู้สูงอายุ 1 คน ในประชากรทุกๆ 5 คน ล่าสุดมีผู้สูงอายุติดเตียง ติดบ้านและต้องพึ่งพิงคนอื่นช่วยดูแลกว่า 1 ล้านคน…

จากโครงสร้างปิรามิดประชากร จะสังเกตเห็นได้ว่า ปีรามิดประชากรในปี 2513 มีรูปทรงเป็นเจดีย์ คือ ฐานกว้าง ปลายแหลม ( อัตราการเกิดสูง อัตราของผู้สูงอายุมีจำนวนน้อย ) แต่จากการคาดการณ์ตัวเลขในปี 2573 และจัดทำโครงสร้างปีรามิด จะเห็นได้ว่า โครงสร้างปีรามิดประชากร มีการเปลี่ยนรูปทรงปีรามิดเป็นทรงโอ่งคว่ำ นั้นหมายถึง อัตราการเกิดของเด็กแรกคลอดจะลดลง และ จำนวนผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้น และในหมู่ของผู้ที่เป็นพ่อแม่ในปัจจุบัน ก็คือ กลุ่มผู้สูงอายุในปี 2573 นั้นเอง

สิ่งที่ต้องการพูดถึง คือ ในขณะที่พ่อแม่รุ่นเราเติบโตเป็นผู้สูงอายุต่อไป รุ่นที่จะเป็นประชากรวัยทำงานที่นำเงินเข้าประเทศ นำพาประเทศชาติเติบโต รวมถึง เป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุคือเราพ่อแม่ที่บ้านคือ ลูกของเรา เยาวชนของเราในตอนนี้

________

เราลองมาดูสภาวะของเยาวชนไทยในปัจจุบันนี้ที่เป็นอยู่

* จำนวนแม่วัยใส ที่มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นทุกปี

พญ.พรรณพิมล วิปุลากร โฆษกกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงสถานการณ์ปัญหาในกลุ่มวัยเรียนวัยรุ่นไทยว่า ปัญหาที่น่าเป็นห่วงในขณะนี้คือ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ซึ่งข้อมูลของกรมอนามัยเมื่อปี 2555 พบว่ามีแม่วัยรุ่นอายุ 15-19 ปี ถึง 131,400 คน สูงเป็นอันดับ 2 ของภูมิภาคอาเซียน รองจากประเทศลาว และพบปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นสูงถึง 260,000 คน/ปี ส่งผลกระทบตามมามากมาย ทั้งเสียโอกาสเรียนหนังสือ ภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดู และผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

“พบว่าวัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกอายุน้อยลง จากอายุ 15-16 ปี เมื่อ ปี 2545-2552 ลงมาเริ่มที่อายุ 12-15 ปี เมื่อปี 2554 และที่สำคัญคือ เด็กแตกหนุ่มแตกสาวเร็วขึ้นกว่าเมื่อก่อน เด็กหญิงมีรอบเดือนครั้งแรกอายุ 12-13 ปี จากเดิมเริ่ม 13-14 ปี จึงมีความเสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และ เกิดปัญหาตามมาภายหลัง

จากภาวะคุณแม่วัยใสที่เพิ่มจำนวนขึ้น ส่งผลต่อพัฒนาการเด็กในอนาคตที่จะเกิดกับแม่ที่ยังเป็นวัยรุ่น และไม่พร้อมที่จะดูแลเด็ก จะทำให้เด็กๆที่คลอดออกมา ไม่ได้รับการดูแลและพัฒนาเติบโตอย่างสมบูรณ์ โดยปัจจุบันนี้ เราสามารถสังเกตเห็นได้ว่า การแต่งตัวของเด็กๆปัจจุบันนี้ มีแนวโน้มที่จะแต่งตัวเป็นสาวเกินวัย ล่าสุดที่เพื่อนได้พบเห็นและเล่าให้ฟัง คือ เด็กน้อยป.3 แต่งหน้าทาปาก แต่งตัวเซ็กซี่ เดินตามห้างสรรพสินค้าแถบย่านชานเมือง ซึ่งสามารถพบเห็นได้เป็นปกติทั่วไป

_____________

* สิ่งที่น่าเป็นห่วงอีกเช่นกัน คือ วัยรุ่นไทยมีปัญหาทักษะชีวิตต่ำ มีปัญหาในด้านการจัดการอารมณ์ การตระหนักในตนเอง และ การคิด

ข้อมูลที่พบว่า วัยรุ่นไทยอายุ 15-19 ปีดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประมาณ 723,268 คน มีความชุกของนักดื่มวัยรุ่นร้อยละ 14 และวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีสูบบุหรี่ร้อยละ 9.2 ขณะเดียวกันเด็กไทยอายุ 12 ปีขึ้นไป 1.5 ล้านคนนิยมเล่นเกมออนไลน์ ส่งผลถึงการเข้าถึงแหล่งอบายมุขในโลกออนไลน์ และจากการวิจัยพัฒนาการเด็กแบบองค์รวมของเด็กไทย พบว่า ทักษะชีวิตวัยรุ่นไทยที่มีคะแนนค่อนข้างต่ำ 5 อันดับคือ 1. ความคิดสร้างสรรค์ 2. คิดวิเคราะห์ 3. แก้ปัญหา 4. ตระหนักในตนเอง และ 5. การจัดการอารมณ์

__________

* สถานการณ์เด็กปฐมวัย อยู่ในภาวะเร่งเรียนจนเกินวัย ซึ่งส่งผลกระทบต่อพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็ก

ในปี 2558 มีการแสดงผลการวิจัยและติดตามพัฒนาการของเด็กปฐมวัยของไทยพบว่า เด็กปฐมวัยกำลังถูกเร่งรัดให้มีพัฒนาการที่เกินวัยอย่างไม่สมดุลซึ่งจะส่งผลเสียต่อการพัฒนาทักษะด้านการเรียนรู้ของเด็กในอนาคต เช่น เร่งรัดพัฒนาการด้านวิชาการที่เกินวัยเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนต่อในโรงเรียนประถมชื่อดังจึงเกิดปรากฎการณ์กวดวิชาตั้งแต่อนุบาล ทั้งในช่วงวันหยุดและวันปิดเทอม เร่งเรียนเขียนอ่าน เกินพัฒนาการเด็กซึ่งเกิดจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนจากคาดหวังของผู้ปกครองที่ต้องการให้เด็กอนุบาลอ่านออกบวกลบเลขได้

ผู้บริหารสถานศึกษาที่ขาดความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงวัย รวมถึงการวัดผลด้วยการทดสอบความรู้ด้านเนื้อหาสาระ ทำให้ระบบการเรียนการสอนเด็กในระดับอนุบาลและประถมศึกษาตอนต้นมุ่งเน้นการท่องจำความรู้ ซึ่งเป็นการสูญเสียโอกาสในการเรียนรู้จากหน้าต่างแห่งโอกาส เพราะเด็กในช่วงปฐมวัยสมองจะเปิดรับการเรียนรู้ได้ดีที่สุด โดยเฉพาะทักษะด้านพฤติกรรม เช่น ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะทางอารมณ์ การพูดและการเคลื่อนไหว แต่เมื่อเด็กถูกพัฒนาทักษะเพียงด้านเดียวส่งผลให้เด็กขาดแรงจูงใจการเรียนรู้ ขาดทักษะในการทำงานร่วมกับคนอื่น และขาดทักษะความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ซึ่งเป็นการเสียโอกาสที่มีอยู่อย่างจำกัดในการสร้างทักษะทางด้านพฤติกรรม ซึ่งจะส่งผลต่อคุณลักษณะความสำเร็จด้านการศึกษาและการทำงานในอนาคตของเด็ก”

___________

* เด็กไทยแชมป์ติดเกม ถึงขั้นเข้าข่ายเสพติดรุนแรง

กรมสุขภาพจิตเผย เด็กไทยซิวแชมป์เล่นเกมมือถือที่1 ในเอเชีย ชี้รุนแรงขั้นเสพติด กระทบการเรียน-ครอบครัว พญ.มธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผอ.สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ เปิดเผยว่า สื่อไอทีได้เข้ามามีบทบาทต่อเด็กและวัยรุ่นไทยสูงขึ้นจนน่าวิตก โดยพบว่าหลายคนถึงขั้นเสพติดรุนแรงไม่สามารถหยุดเล่นเกมได้ พบร้อยละ 10-15 ของเด็กนักเรียนทั่วประเทศ ที่สำคัญยังพบว่า ไทยติดอันดับ 1 ของการเล่นเกมออนไลน์ ทั้งทางโทรศัพท์ และทางอินเทอเน็ต สูงถึง 3.1 ชั่วโมงต่อวัน ติดอันดับ 1 ในประเทศแถบเอเชีย เมื่อเทียบกับสิงคโปร์ ฮ่องกง เกาหลี และจีน ผอ.สถาบันสุขภาพจิตเด็กฯ ระบุว่า การเล่นเกมสูงกว่าค่าเฉลี่ยที่กำหนด คือ เกินกว่า 60.7 นาที ในแต่ละวัน จะส่งผลกระทบต่อเด็กวัยรุ่นไทย ทั้งด้านการเรียน ความเครียด สภาพอารมณ์ และจิตใจแปรปรวน อีกทั้งไม่มีพัฒนาการที่ดี รวมไปถึงติดการพนันจากเกมที่เล่น

เรื่องลูกติดเกมทั้งทางอินเทอเน็ต และมือถือ พบว่า ร้อยละ 54 เด็กเกิดปัญหาสุขภาพจิต ความเครียด และการเรียนตกต่ำ ร้อยละ 27.2 เด็กเกี่ยวข้องกับการพนัน ร้อยละ 19 เด็กเสพติดจากเกม เพราะเป็นหนี้สิน ไม่สามารถหยุดเล่นได้ ร้อยละ 14 เด็กมีปัญหาครอบครัว ร้อยละ 9 เด็กเกิดปัญหาความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวลดลง ร้อยละ 4 -5 เด็กมีปัญหาการฆ่าตัวตายที่เกิดจากเกม

_____________

* วัยรุ่นมีปัญหาภาวะเครียดจากการเรียน กังวลปัญหาโรคจิตเภท ซึมเศร้า

ข้อมูลจากปี 2556. จิตแพทย์ เผยขณะนี้พบวัยรุ่นมีปัญหาการเรียนร้อยละ 15-30 ล่าสุดพบเด็กเครียดสะสมรุนแรง เสี่ยงเป็นโรควิตกกังวลและซึมเศร้าจนถึงวัยผู้ใหญ่ แล้วร้อยละ 15-20 แนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ 3-5 ต่อปี...

_____________

* อีกมากมายหลายประเด็นสถานการณ์วัยรุ่นกับปัญหาสุขภาพจิต เครียด ฆ่าตัวตาย การกระทำความผิดเพิ่มจำนวนสูงขึ้น สูบบุหรี่เพิ่มขึ้น ปัญหายาเสพติด ปัญหาความรุนแรงในหมู่เพื่อน ปัญหาด้านอารมณ์ และ ปัญหาด้านพฤติกรรมมากมายที่น่าเป็นห่วง

_________

ด้วยรักจากใจ

แม่แอน


รวบรวมข้อมูล:

: http://bps.ops.moph.go.th/Healthinformation/statis...

: http://www.thaihealth.or.th/Content/27887-เปิดสถาน...

: จากข้อมูลของสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย ตัวเลขในปี 2555

: http://www.thaiteentraining.com/?

module=news&action=view&id=MzY=7

: http://www.thairath.co.th/content/389524

หมายเลขบันทึก: 598133เขียนเมื่อ 5 ธันวาคม 2015 00:01 น. ()แก้ไขเมื่อ 24 ธันวาคม 2015 21:07 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท