นักศึกษาเปรียบเหมือนเหรียญบาท

คุณลักษณะบัณทิตที่พึงประสงค์ที่เพียบพร้อมไปด้วยความรู้ทางด้านวิชาชีพในระดับมืออาชีพที่เรียกว่า "มือโปร "(Professional) ในแต่ละสาขา นอกเหนือจากความรู้ด้านวิชาชีพแล้วบัณฑิตต้องได้รับการพัฒนาด้านอื่นๆ เช่นกิจการนักศึกษาควบคู่ไปกับด้านวิชาการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้เล็งเห็นความสำคัญกิจการนักศึกษาซึ่งภารกิจที่สำคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา คือผลิตบัณทิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่เพียบพร้อมไปด้วยความรู้ทางด้านวิชาชีพในระดับมืออาชีพที่เรียกว่า "มือโปร "(Professional) ในแต่ละสาขา  นอกเหนือจากความรู้ด้านวิชาชีพแล้วบัณฑิตต้องได้รับการพัฒนาด้านอื่นๆ เช่นกิจการนักศึกษาควบคู่ไปกับด้านวิชาการ  เปรียบเสมือนเหรียญบาท ด้านหนึ่งคือด้านวิชาการที่ให้ความรู้ด้านวิชาชีพเป็นมันสมองของประเทศชาติ  และอีกด้านหนึ่งคือกิจการนักศึกษาที่เสริมสร้างหัวใจ อารมณ์ สังคม และเป็นแขน ขา ความเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ ซึ่งสถาบันการศึกษาต้องให้ความสำคัญทั้ง 2 สิ่งนี้พอกัน เหมือนเหรียญที่จะขาดด้านใดด้านหนึ่งไม่ได้  ในที่นี้จะกล่าวถึงกิจการนักศึกษาในเรื่องกิจกรรมพัฒนานักศึกษา นักศึกษาสามารถเลือกทำกิจกรรมที่ตนเองถนัดและสนใจเพื่อเป็นการเสริมสร้างโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงออกตามความคิด ให้นักศึกษามีประสบการณ์ด้านทักษะการทำงาน การบริหารจัดการ ความคิดสร้างสรรค์  การพัฒนาบุคลิกภาพและเติมเต็มให้เป็นคนที่สมบูรณ์ มีจรรยาบรรณ  มีความห่วงใยต่อสังคมไม่ใช้ความฉลาดเอาเปรียบผู้อื่น  มีจิตสำนึกสาธารณะ  และจากงานวิจัยพบว่านักศึกษาที่ทำกิจกรรมในฐานะผู้จัดกิจกรรม (Active  Participation) ได้พัฒนาอารมณ์มากกว่านักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม (Passive Participation) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  จากผลการการวิจัยสอดคล้องกับความเป็นจริงว่าหลายคนที่มีชื่อเสียงในปัจจุบันมีหน้าที่การงานก้าวหน้าในระดับผู้บริหาร ไม่เอาเปรียบสังคม มีความอดทน อดกลั้น ได้มีประสบการณ์ด้านกิจการนักศึกษาในสมัยที่เป็นนักศึกษามาแล้วทั้งนั้น อันนี้เป็นตัวชี้วัดได้ว่ากิจการนักศึกษาได้รับประกันคุณภาพในระดับหนึ่ง   อธิการบดีจึงได้ดำริให้มีการบ่มเพาะนักศึกษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาทุกคนทุกชั้นปี โดยได้นำโครงการบัณฑิตก้าวไกลที่กองกิจการนักศึกษาได้เขียนไว้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 โดยมีหลักการให้นักศึกษามีหน่วยชั่วโมงกิจกรรมควบคู่กับหน่วยกิจวิชาการสู่การปฏิบัติจริงควบคู่กับประวัติทรานซสคริปกิจกรรมทุกวิทยาเขต/เขตการศึกษา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำสำคัญ (Tags)#วิจัย#กิจกรรมนักศึกษา#มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์#กิจการนักศึกษา

หมายเลขบันทึก: 59797, เขียน: 15 Nov 2006 @ 08:49 (), แก้ไข: 14 Jun 2012 @ 13:10 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)