Rungthip

  • True ปลูกปัญญา เป็นเว็บไซต์แบบการเเรียนการสอนเกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้หลากหลายวิชาแต่ดิฉันสนใจในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เพราะเป็นเว็บที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่องตามศักยภาพ มีความคิสร้างสรรค์คิดอย่างมีเหตุผลเป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างละเอียดรอบคอบ สามารถคาดการณ์ วางแผนตัดสินใจแก้ปัญหาและคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม ค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รุ่งทิพย์ความเห็น (0)