Math is Fun

Math is Fun เป็นเว็บไซค์ต่างประเทศที่ให้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ในเรื่องต่างๆ เช่น พีชคณิต การวัด เรขาคณิต เป็นต้น มีกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจจากที่เราได้ศึกษาเนื้อหา คือ มีเกมทางคณิตศาสตร์ให้เราใช้ความรู้จากที่ศึกษามาใช้แก้ปัญหา และภายในเว็บไซค์ยังมีดิกเชนนารี่ที่สามารถแปลความหมายข้อความที่เราไม่เข้าใจอีกด้วย Math is Fun เป็นเว็บไซค์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองได้เป็นอย่างดี เข้าใจง่าย สำหรับบุคคลท่านใดที่กังวนเกี่ยวกับการอ่าน การแปลภาษาอังกฤษ เนื่องจากเป็นเว็บไซค์ของต่างประเทศ ท่านไม่ต้องกังวนเนื่องจาก Math is Fun สามารถเลือกภาษาได้ ว่าจะให้แสดงผลเป็นภาษาไทย หรือภาษาต่างตามที่เราต้องการได้ค่ะ

ตัวอย่างเนื้อหาภายในเว็บไซค์

สามารถเลือกเปลี่ยนภาษาตามที่เราต้องการได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Math is Funความเห็น (0)