ประชุมกลุมย่อย คณะกรรมการ มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์


ทำความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง และกำหนดกลุ่มเป้าหมาย ทำการสำรวจทั้งเชิงปริมาณ (แบบสอบถาม) และคุณภาพ (Deep Interview หรือ Focus Group) จากกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด สรุปประเมินผลสำรวจ โดยแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยหรือองค์ประกอบต่าง ๆ ที่จะส่งผลสำเร็จ ในการเป็นผู้ประกอบการที่เก่ง-ดี ผู้บริหารที่เก่ง-ดี พนักงานที่เก่ง-ดี และการเป็นคนเก่ง-ดีในสังคม นำเสนอผลการสำรวจและวิจัย ต่อองค์กรต่าง ๆ และสาธารณะชน

วันที่ 5 พฤศจิการยน 2558 ท่าน ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ประธานกรรมการมูลนิธิ ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ เชิญกรรมการผู้ก่อตั้งที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนมูลนิธิฯตั้งแต่ต้นปั 2558 จนถึงปัจจุบัน เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย เพื่อทราบผลการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆที่ได้ทำไปแล้ว พร้อมขอทราบแผนงานที่กำลังดำเนินการอยู่และจะทำในปี 2559

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท กรรมการผู้ก่อตั้งและเลขาธิการ ได้รายงานว่าตั้งแต่ต้นปี จนถึงประมาณกลางปี มีการรวบรวมผู้ที่อาสาเข้ามาร่วมเป็นคณะทำงาน มีประชุมหลายครั้งด้วยกัน แต่เป็นการประชุมกลุ่มย่อยเนื่องจากแต่ละท่านมีภารกิจหลัก จึงทำให้ยากในการหาวันที่ว่างเพื่อมาประชุมพร้อมกันได้ หลังจากได้จำนวนคณะทำงานครบแล้ว ได้รวบรวมรายชื่อเพื่อนำเสนอท่านประธานแต่งตั้ง แต่พอเอาเข้าจริงๆ ผู้ที่รับอาสาแต่ละท่านไม่สามารถปฎิบัติภารกิจที่รับไปได้ จึงได้ยกเลิกการจัดตั้งคณะงานไปก่อน หลังจากนั้น ผมและกรรมการอีก 3-4 ท่านได้ติดต่อประสานงานและตกลงกันว่าเราจะจัดทำโครงการสำรวจและวิจัยเพื่อกำหนดหลักสูตร "คุณจะประสบผลสำเร็จได้อย่างไร ในยุคดิจิตอล"

โครงการสำรวจและวิจัย เพื่อกำหนดหลักสูตร ““คุณ” จะประสบผลสำเร็จได้อย่างไร ในยุคดิจิตอล”

ที่มาของโครงการ

เครื่องมือด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นอุปกรณ์หลักในการทำงานในยุคข้อมูลข่าวสาร พนักงานลูกจ้างรวมทั้งผู้บริหารทุกระดับ สามารถใช้เครื่องมือนี้ได้

ดิจิตอล และ Social Network เข้ามามีบทบาทอย่างมากทั้งในชีวิตประจำวันและในการทำงาน และจะเพิ่มทั้งรูปแบบ วิธีการ รวมทั้ง application มากยิ่งขึ้นในอนาคต

การเข้าร่วมใน AEC มีผลกระทบทั้งทางบวก และทางลบ ต่อองค์กร และธุรกิจของประเทศไทย

ผู้บริหาร Gen B ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ จะทยอยเกษียณอายุ พ้นจากองค์กรในอีก 5 ปี จะมีประเด็นของการส่งต่อองค์ความรู้ว่าจะดำเนินการอย่างเหมาะสมได้อย่างไร

พนักงาน Gen Y ซึ่งเชี่ยวชาญดิจิตอล เริ่มเข้าเป็นผู้บริหารระดับต้น-กลาง องค์กรมีประเด็นที่จะเตรียมสร้างเขาเหล่านี้อย่างไร

จากสถานการณ์และแนวโน้มดังกล่าว เราในฐานะผู้ประกอบการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เตรียมเข้าสู่วัยทำงาน จะเตรียมตัวรับมือกับปัจจัยต่าง ๆ เหล่านั้นอย่างไร

การที่จะเข้าใจสถานการณ์ และได้รับคำตอบต่อประเด็นต่างๆนั้น จำเป็นต้องมีการรวบรวมข้อมูล ความเข้าใจ แนวทาง และทิศทางที่เหมาะสมอย่างแท้จริงก่อน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสำรวจและค้นหาปัจจัยต่าง ๆ สำหรับเตรียมสร้าง “คน” ให้พร้อมต่อสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

2. เพื่อสำรวจแนวทางการบริหารจัดการองค์กรให้พัฒนาและรองรับการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการจัดการ “ตนเอง” ของบุคลากรไปสู่ความสำเร็จ เป็น “คนเก่ง” และ “คนดี” ที่เหมาะสมกับสถานการณ์

3. เพื่อสำรวจเครื่องมือ และวิธีการการส่งต่อองค์ความรู้ และแนวการ “สร้างคน” ที่เหมาะสม

4. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการสำรวจ สู่องค์กรต่าง ๆ

5. เพื่อจัดวางหลักสูตรการพัฒนาคนในแนวทางที่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง

การดำเนินการ

ทำความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง และกำหนดกลุ่มเป้าหมาย

ทำการสำรวจทั้งเชิงปริมาณ (แบบสอบถาม) และคุณภาพ (Deep Interview หรือ Focus Group) จากกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด

สรุปประเมินผลสำรวจ โดยแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยหรือองค์ประกอบต่าง ๆ ที่จะส่งผลสำเร็จ ในการเป็นผู้ประกอบการที่เก่ง-ดี ผู้บริหารที่เก่ง-ดี พนักงานที่เก่ง-ดี และการเป็นคนเก่ง-ดีในสังคม

นำเสนอผลการสำรวจและวิจัย ต่อองค์กรต่าง ๆ และสาธารณะชน

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร พนักงาน และกลุ่มนิสิต นักศึกษา ในเขตพื้นที่กรุงเทพ และปริมณฑล จำนวนประมาณ 1,000 ชุด

ขนาดขององค์กร ทั้งใหญ่ กลาง เล็ก รัฐวิสาหกิจ ภาครัฐ และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรปัจจัยในการสำรวจ

1. การบริหารองค์กรภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

1.1 บริหารทรัพยากรมนุษย์

เชิงกลยุทธ์ ให้เชื่อมโยงกับกลยุทธ์ และเป้าหมายองค์กรอย่างไร

1.2 วัฒนธรรมองค์กร เกี่ยวข้องอย่างไร

2. การถ่ายทอดองค์ความรู้จาก Gen B สู่คนรุ่นใหม่

3. การประสานกันระหว่าง Generation

4. การบริหารความผูกพันองค์กร

4.1 Gen X, Y .....

4.2 ปัจจัยความผูกพันต่าง ๆ

5. หน่วยงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ จะต้องมีการปรับตัวอย่างไร

5.1 การจัดโครงสร้าง หน้าที่ KPI

5.2 สมรรถนะของเจ้าหน้าที่

ระยะเวลาดำเนินการ

ธันวาคม 2558 – มีนาคม 2559

งบประมาณ

ทีมงาน iHDC ดำเนินการเอง และ/หรือขอรับการสนับสนุนจากองค์กร ที่ให้ความสนใจ

Version 2, Oct 22, 2015

Comment โดย อนุชา Nov 3, 2015


ท่านประธานเห็นด้วยกับโครงการที่ร่างโดย คุณธวัชชัย แสงห้าว รองประธานกรรมการ และให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมโดย ดร.อนุชา เล็กสกุลดิลก รองประธานกรรมการ ท่าน ศ.ดร.จีระ ประธานกรรมการรับที่จะไปดำเนินการต่อเพื่อหาสถาบันการศึกษา เข้ามาร่วมโครงการ และหาเงินมาทำโครงการนี้

นอกเหนือจากนั้นท่านประธานยังเห็นด้วยกับข้อเสนอของ ม.ล.ชาญโชติ เลขาธิการ ในโครงการร่วมจัดตั้งโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาด้านการบริหารการจัดการด้านธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว ทีขณะนี้ได้มีผู้ประกอบการด้านธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยวพร้อมจะเข้าร่วมในการทำโครงการนี้ สำหรับกรอบและรายละเอียดโครงการกำลังดำเนินการอยู่ ส่วนกิจกรรมกที่ 3 ที่ท่านประธานให้ช่วยกันคิดได้แก่การทำอย่างไรที่มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์จะเข้าไปช่วยในการพัฒนาเด็กนักศึกษา ปี 3 และปี 4 ที่กำลังจะจบจากมหาวิทยาลัยราชฎัช แต่จะไม่มีงานทำเพราะสถานประกอบการไม่ยอมรับ

เนื่องจากท่านประธานติดภารกิจอื่นจึงไม่สามารถประชุมในเรื่องที่ยังค้างอยู่อีกหลายเรื่อง อย่างไรก็ตาม จะมีประชุมใหญ่คณะกรรมการผู้ก่อตั้งทั้งหมดภายในเดือนธันวาคม ส่วนวันประชุมกำลังรอท่านประธานอยู่

จึงขอเรียนให้ท่านที่สนใจทราบในเบื้อต้น

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท

12 พ.ย.2558

หมายเลขบันทึก: 597231เขียนเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2015 00:50 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2015 00:50 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (2)

โครงการเยี่ยมไปเลยค่ะ

ท่าน ศ.ดร.จีระ .... ท่านเคยสอนหมอเปิ้นค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี