คุณครูคอมดอทคอม
นาง รชนก คุณครูคอมดอทคอม ส่องแสง

บทคัดย่อ


ชื่อเรื่อง รายงานการใช้ชุดฝึกทักษะลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือเอก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้รายงาน นางรชนก ส่องแสง ครูโรงเรียนอนุบาลลุมพุก (วันครู 2503) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

ปีการศึกษา 2557

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาชุดฝึกทักษะลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือเอก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลลุมพุก (วันครู 2503) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือเอก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะ ลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือเอก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือเอก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลลุมพุก (วันครู 2503) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 59 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ชุดฝึกทักษะลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือเอก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 11 เล่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ มีค่าความยากระหว่าง 0.30-0.74 ค่าอำนาจจำแนกระหว่าง 0.40-1.00 ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.84 แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน จำนวน 10 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนก (r) ระหว่าง 0.35 - 7.85 และมีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ 0.88 และแบบประเมินความเหมาะสมของสื่อสำหรับ ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 15 ข้อ

ผลการศึกษาพบว่า

1. ชุดฝึกทักษะลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือเอก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้รายงานพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพโดยรวม (E1/E2 ) เท่ากับ 91.92/88.87 สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 80/80

2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือเอก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เท่ากับ 0.8356

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของหลังการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือเอก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

4. นักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือเอก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยรวมในระดับมากที่สุด

หมายเลขบันทึก: 596912เขียนเมื่อ 31 ตุลาคม 2015 23:56 น. ()แก้ไขเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2015 05:59 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี