วาดฝัน KM 3.0 ประเทศไทย : ฝันของ ผศ. ดร. สกล ธีระวรัญญู - ผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

“เราอยากจะปฏิรูปการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยให้เป็นในลักษณะของกึ่งๆ การศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome –Based Education) แล้วก็ Active Learning ซึ่งมีส่วนทำให้เป็นการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome –Based Education) โดยเริ่มจากการปฏิรูปที่อาจารย์ก่อน แล้วเด็กจะตามมา”

วาดฝัน KM 3.0 ประเทศไทย : ฝันของ ผศ. ดร. สกล ธีระวรัญญู - ผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดังได้เล่าแล้ว ที่นี่ ว่าเรากำลังเตรียมระดมความคิด ความฝัน และพลัง เพื่อขับเคลื่อน KM 3.0 ประเทศไทย ในการนี้ เราพยายามให้คนมาช่วยกันฝันให้กว้างขวางที่สุดเท่าที่จะทำได้ นอกจากจัดประชุม ปรึกษาหารือกันแล้ว ทีม ดร. มณฑล สรไกรกิตติกูล ยังทำหน้าที่ไปสัมภาษณ์บุคคลที่มีบทบาทสำคัญ ในทางปฏิบัติในบริบทที่หลากหลายมาก

บัดนี้ท่านเหล่านั้นอนุญาตให้นำออกเผยแพร่ต่อสาธารณะได้แล้ว จึงขอนำมาแบ่งปัน เพื่อขอรับฟังความเห็นเพิ่มเติม เสริมแต่ง มองต่าง ทำต่าง ทำต่อ ฯลฯ เราอยากได้แนวทางขับเคลื่อนที่มีคนมา ร่วมกันทำในบริบทของตน

อ่านความฝันของ ผศ. ดร. สกล ธีระวรัญญู ได้ที่ KM 3.0_สกล.pdf

สรุปได้ว่า อยากเห็นคนไทยมีพื้นที่สำหรับการเรียนรู้ (Learning Space) และการปฏิรูปการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย โดยปฏิรูปที่อาจารย์ก่อน ใช้การจัดการความรู้สร้างพื้นที่สำหรับการเรียนรู้แก่คนทุกคน เป็นพื้นที่ของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไม่ใช่พื้นที่ของการสอนแบบบรรยาย

๒๖ ต.ค. ๕๘

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)