ผลการจัดเกมกิจกรรมกลางแจ้งที่มีกระบวนการฝึก 4 ขั้น เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว

บทคัดย่อ ผลการจัดเกมกิจกรรมกลางแจ้งที่มีกระบวนการฝึก 4 ขั้น เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่.docบทคัดย่อ

ชื่อผลงาน ผลการจัดเกมกิจกรรมกลางแจ้งที่มีกระบวนการฝึก 4 ขั้น เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่

ของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว

ผู้รายงาน นางสาวจริยา นาวาทอง

ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว

อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2

ปีที่ทำการศึกษา 2557

รายงานการจัดเกมกิจกรรมกลางแจ้งที่มีกระบวนการฝึก 4 ขั้น เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาพัฒนาการด้านร่างกายของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนบ้านทุ่งยาวให้ดียิ่งขึ้นและเพื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนบ้านทุ่งยาวก่อนและหลังการจัดเกมกิจกรรมกลางแจ้งที่มีกระบวนการฝึก 4 ขั้น เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว กลุ่มประชากรที่ใช้ในการพัฒนา เป็นนักเรียนชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ประจำปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จำนวน 17 คน เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาประกอบด้วย คู่มือการจัดจัดเกมกิจกรรมกลางแจ้งที่มีกระบวนการฝึก 4 ขั้น จำนวน 24 เกม แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้เกมกิจกรรมกลางแจ้งที่มีกระบวนการฝึก 4 ขั้น เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว และแบบประเมินความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ ทำการประเมินความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ ก่อนการทดลองด้วยแบบประเมินความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ กับนักเรียนชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ดำเนินการพัฒนานักเรียนโดยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้เกมกิจกรรมกลางแจ้งที่มีกระบวนการฝึก 4 ขั้นเป็นเวลา 8 สัปดาห์จัดสัปดาห์ละ 3 วัน ตั้งแต่วันพุธถึงวันศุกร์ วันละ 40 นาที ในระหว่าง เวลา 10.20 น.- 11.00 น.รวมทั้งสิ้น 24 วัน เมื่อครบ 8 สัปดาห์แล้ว ทำการประเมินความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ หลังการพัฒนานักเรียนด้วยแบบประเมินความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ นำข้อมูลที่ได้จากการประเมินความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ ไปวิเคราะห์ตามวิธีทางสถิติเพื่อสรุปผลการพัฒนา

ผลการพัฒนาพบว่า

1.ค่าประสิทธิภาพของแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้เกมกิจกรรมกลางแจ้งที่มีกระบวนการฝึก 4 ขั้น เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว พบว่า คะแนนเฉลี่ยจากการทำกิจกรรมย่อยระหว่างการจัดประสบการณ์และคะแนนเฉลี่ยจากการประเมินความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว เท่ากับ 84.72 และ 95.96 โดยมีค่าประสิทธิภาพ เท่ากับ 84.72 / 95.96

2. ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ก่อนการใช้เกมกิจกรรมกลางแจ้งที่มีกระบวนการฝึก 4 ขั้น มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 34.47 หลังการใช้เกมกิจกรรมกลางแจ้งที่มีกระบวนการฝึก 4 ขั้น มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 48.94 ผลการประเมินความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว หลังการใช้เกมกิจกรรมกลางแจ้งที่มีกระบวนการฝึก 4 ขั้น มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการใช้เกมกิจกรรมกลางแจ้งที่มีกระบวนการฝึก 4 ขั้น มีค่าเฉลี่ย 14.47 และการกระจายของคะแนนหลังการจัดกิจกรรมมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานน้อยกว่าก่อนจัดกิจกรรมกลางแจ้งที่มีกระบวนการฝึก 4 ขั้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทคัดย่อ ผลการจัดเกมกิจกรรมกลางแจ้งที่มีกระบวนการฝึก 4 ขั้น เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านทุ่งยาวความเห็น (0)