โครงการพระธรรมจาริกสัญจร (นำธรรมะห่มดอย)

หมู่บ้านต่างๆที่พระธรรมจาริกสัญจรได้ออกไปสำรวจข้อมูลในแต่ละหมู่บ้านนั้น ทำให้ได้รับทราบว่าหลายหมู่บ้านประชาชนบนพื้นที่สูงที่นับถือพระพุทธศาสนา แม้ว่าจะอยู่บนป่าบนเขา ห่างไกลความเจริญ แต่ความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนานั้น ยังคงเหนียวแน่นมั่นคงอยู่ ซึ่งประชาชนเหล่านี้มีโอกาสน้อยที่จะได้รับฟังหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา เพราะไม่มีพระสงฆ์เข้าไปประจำอยู่ในหมู่บ้าน และส่วนหนึ่งนั้นก็มาจากการคมนาคมที่ไม่สะดวก บางที่ช่วงฤดูฝนการสัญจรไปมาลำบากมาก ทำให้การออกไปทำบุญหรือการไปร่วมงานบุญตามหมู่บ้านอื่นๆไม่สะดวก

จากการสำรวจข้อมูลต่างๆของพระธรรมจาริกสัญจรนั้นก็ได้รู้ว่าคนบนพื้นที่สูงที่ยังนับถือเลื่อมใสพระพุทธศาสนายังมีส่วนมาก สิ่งเหล่านี้ก็ถือเป็นการช่วยดำรงคงพระพุทธศาสนาไว้อยู่ ซึ่งแต่ละหมู่บ้านที่พระธรรมจาริกสัญจรได้เข้าไปนั้น ความต้องการของชาวบ้านหรือประชาชนในชุมชนนั้นๆอยากให้พระสงฆ์เข้ามาประจำอยู่ในหมู่บ้านให้คำสอนทางพระพุทธศาสนาหรือการประกอบพิธีกรรมต่างๆทางด้านพระพุทธศาสนา และอยากให้มีการสร้างศาลาสำหรับประดิษฐานพระพุทธรูปประจำหมู่บ้าน

ซึ่งตลอดระยะเวลาในการออกสัญจรของพระธรรมจาริกสัญจรนั้น ก็ได้เข้าไปในหมู่บ้านต่างๆ ที่ยังไม่มีพระสงฆ์ประจำอยู่ หรือบางหมู่บ้านยังไม่มีอาศรมหรือสำนักสงฆ์พระธรรมจาริกสัญจร ก็ได้เข้าไปให้หลักธรรมคำสอนแก่ชาวบ้านในชุมชนนำชาวบ้านทำบุญใส่บาตรในตอนเช้า และนำชาวบ้านทำวัตรสวดมนต์เย็น นั่งสมาธิเจริญจิตภาวนา แผ่เมตตา เป็นต้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝ่ายผลิตข้อมูลข่าวสารความเห็น (0)