โครงการพระธรรมสัญจร (นำธรรมะห่มดอย) ประทิน วรสทฺโธ

นับตั้งแต่โครงการพระธรรมจาริกได้ถือกำเนิดขึ้นมาโดยทีมงานพระบนดอย ( พระธรรมจาริก ) ที่ขึ้นไปเผยแพร่อบรมศีลธรรม แก่ชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย โครงการพระธรรมจาริกได้จัดส่งพระธรรมจาริกขึ้นปฏิบัติงานในหมู่บ้านของชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆ และสำนักงานพระธรรมจาริกจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับมอบหมายงานให้คอยประสานงานกับคณะพระธรรมจาริกในเขตรับผิดชอบในจังหวัด ทุกอาศรมและยังมีหมู่บ้านของชาวไทยภูเขาอีกเป็นจำนวนมากที่ขาดพระและชาวบ้านอยากให้พระธรรมจาริกเข้าไปอยู่ปฏิบัติศาสนกิจในหมู่บ้านของตนเอง

ด้วยเหตุนี้โครงการพระธรรมจาริก จึงให้มีการดำเนินโครงการพระธรรมจาริกสัญจร (ธรรมะห่มดอย)ขึ้น ซึ่งได้จัดส่งพระธรรมจาริกสัญจรไปตามหมู่บ้านต่างๆ ในเขตพื้นที่เป้าหมายของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ยังขาดพระและเป็นหย่อมบ้าน เพื่อที่จะได้นำหลักธรรมของพระพุทธศาสนาไปสู่พี่น้องชาวเขา และร่วมทำกิจกรรมต่างๆเช่น นำชาวบ้านเด็กเยาวชนผู้สูงอายุที่ต้องการทำวัตรสวดมนต์ แต่อาศรมพระธรรมจาริกตั้งอยู่ไกลไป ทำให้การเดินทางของผู้มีอายุลำบาก ทั้งนี้ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพระธรรมจาริกกับชาวบ้าน สำหรับรายงานเล่มนี้เป็นการดำเนินงานของทีมพระธรรมจาริกสัญจร นำธรรมะห่มดอย สายที่ ๓ เขตอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พืชสมุนไพรไทยความเห็น (0)