บทสัมภาษณ์เกษตรทฤษฏีใหม่ของ “นายยวง เขียวนิล”


บทสัมภาษณ์เกษตรทฤษฏีใหม่ของ “นายยวง เขียวนิล”

นายยวง เขียวนิลเกษตรกรดีเด่นระดับภาคกลาง ปี2540

 • อายุ 56 ปี บ้านเลขที่ 91/1 หมู่ที่ 5 ตำบล ราษฎร์นิยม อำเภอ ไทรน้อย จังหวัด นนทบุรี
 • จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์บัณทิต (การพัฒนาชุมชน)
 • เกษตรกรดีเด่นที่ได้รับรางวัลในสถาบันต่างๆ

ความเป็นมาและความคิดริเริ่ม

นาย ยวง เขียวนิล เริ่มทำการเกษตร เมื่อปี 2538 ไร่นา ไร่สวน ประมาณ 44 ไร่ แต่ถูกน้ำท่วมเสียหายทั้งหมด พอปี 2539 จึงได้น้อมนำตามแนวพระราชดำริ มีการเริ่มทำเกษตรผสมผสานทฤษฏีใหม่ เป็นไร่นาสวนผสม โดยในสมัยนั้นได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นระดับภาคกลางจากกรมส่งเสริมการเกษตร ปี2540 และเป็นครูบัญชีเกษตรอาสาคนแรกที่ออกรายการโทรทัศน์ช่อง 11

เกษตรทฤษฏีใหม่

เกษตรทฤษฎีใหม่ คือ การบริหารจัดการทรัพยากรโดยเฉพาะดินและน้ำที่มีอยู่จำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้เกษตรกรสามารถดำเนินชีวิตอยู่ได้อย่างเพียงพอ โดยเน้นการพึ่งพาตนเองให้มาที่สุด

(ภาพแสดงอัตราส่วนตามแนวคิดเกษตรทฤษฏีใหม่)

ขั้นตอนของทฤษฎีใหม่ มี 3 ขั้นตอน ได้แก่

 • ขั้นตอนที่ 1 เป็นการผลิตแบบพึ่งตนเองด้วยวิธีง่ายๆค่อยเป็นค่อยไปตามกำลังพอมีพอกินไม่อดอยาก
 • ขั้นตอนที่ 2 เกษตรกรรวมพลังกันในรูปกลุ่มหรือสหกรณ์ร่วมแรงในเรื่องของการผลิตการตลาด

การเป็นอยู่ สวัสดิการ การศึกษา สังคม และศาสนา

- ขั้นตอนที่ 3 ร่วมมือกับแหล่งเงินและพลังงาน ตั้งและบริหารโรงสี ตั้งบริการร้านสหกรณ์ ช่วยกันลงทุน ช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบทซึ่งมิใช่ทำอาชีพด้านการเกษตรเพียงอย่างเดียว

เกษตรทฤษฎีใหม่กับการเกษตรของ”นายยวงเขียวนิล”

เกษตรทฤษฎีใหม่ที่ลุงยวน เขียวนิลได้นำมาประยุกต์ใช้คือ ลุงยวนมีการบริหารจัดการทรัพยากรดินภายในพื้นที่ของตนเองให้มีความเหมาะสม ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และบริหารจัดการน้ำ โดยมีการขุดคลองทำเป็นแก้มลิง เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมที่เคยประสบปัญหามา และเป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในด้านการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง

และในเกษตรทฤษฎีใหม่ยังทำให้คุณลุงยวนสามารถดำเนินชีวิตอยู่ได้อย่างเพียงพอ และพอเพียงโดยเน้นการพึ่งพาตนเองให้มากที่สุด มีการปลูกผัก ปลูกข้าว ทำสวน เลี้ยงปลา เพาะเห็ด เลี้ยงกบคอนโด ทำถ่านหุงต้มจากเศษกิ่งไม้ ทำน้ำส้มควันไม้

รางวัลและความสำเร็จของ“คุณลุงยวงเขียวนิล”

 • ปี 2540 รางวัลเกษตรกรดีเด่นระดับภาค (ภาคกลาง) สาขาไร่นาสวนผสมจากกรมส่งเสริมการเกษตร
 • ปี 2541 โล่ห์รางวัลงานพัฒนาชุมชนดีเด่น จากกรมการพัฒนาชุมชน
 • ปี 2542 รางวัลหมอดินดีเด่น จากกรมพัฒนาที่ดิน
 • ปี 2542 รางวัลผู้นำอาชีพก้าวหน้า “รางวัลสิงห์ทอง” กระทรวงมหาดไทย
 • ปี 2549 รางวัลเศรษฐกิจพอเพียง จากสํานักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี
 • ปี 2550 รางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศ การประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านเกษตรกรทฤษฎีใหม่ ของ สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)

บทบาทความเป็นผู้นำ

 • อาจารย์พิเศษสอนเกษตรผสมผสานทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดําริ และสอนให้จดบนทึก บัญชีรายรับ- รายจ่าย ให้กับนักเรียนโรงเรียนราษฎร์นิยม อําเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
 • - เป็นปราชญ์ชาวบ้านสอนให้ชาวไร่ ชาวนาทําปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ำ สารไล่แมลงจากสะเดา ซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน
 • - เป็นวิทยากร (ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น) ให้กับวิทยาลัยการอาชีพไทรน้อย วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ สอนด้านเกษตรชีวภาพ
 • - เป็นคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการขจดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัดนนทบุรี
 • - คณะทํางานพัฒนาประสิทธิภาพคณะกรรมการหมู่บ้านระดับจังหวัด
 • - ประธานประชาคมหมู่บ้าน
 • - ประธานศูนย์การบริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

 • ใช้วิธีการเกษตรอินทรีย์ เพื่อรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • - ปรับปรุงบํารุงดินตามหลักวิชาการเกษตร จากดินที่เพาะปลูกอะไรไม่ได้เลย จนสามารถปลูกต้นไม้ได้แทบทุกชนิด เพื่อเป็นการพัฒนาดินแบบยั่งยืน
 • - ใช้ประโยชน์จากพื้นดินอย่างเห็นคุณค่าและคุ้มค่า โดยการทําการเกษตรแบบผสมผสาน คือ การทํานาข้าว ขุดบ่อเลี้ยงปลา ปลูกไม้ยืนต้น ปลกพืชสมุนไพร พืชผักสวนครัว และเลี้ยงสัตว์
 • - ปลูกฝังจิตสํานึกการอนุรักษ์ธรรมชาติให้กับเยาวชน นักเรียน ที่เข้ามาศึกษาดูงาน และเข้าร่วมกิจกรรมพักแรม

จิตอาสา

เลี้ยงปลาเพื่อการอนุรักษ์สายพันธุ์ของปลา ให้ผู้ที่สนใจมาศึกษาและพัฒนาต่อไปซึ่งในการเลี้ยงปลานี้ลุงได้เลี้ยงในคลองชลประทานซึ่งจะมีชาวบ้านในชุมชนเป็นผู้คอยดูแล รักษา จึงเรียกว่าเป็นทรัพยากรของคนในชุมชน

ขอขอบพระคุณ คุณลุงยวง เขียวนิล

หมายเลขบันทึก: 594597เขียนเมื่อ 9 กันยายน 2015 15:49 น. ()แก้ไขเมื่อ 9 กันยายน 2015 15:49 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี