ประวัติและผลงานการทำงานของ กัปตัน ปุญณัฐส์ นำพา

Multi crew Pilot License, HF/CRM, SQMS, Cargo Airlines,

ยศ-ชื่อ-นามสกุล นาวาอากาศตรี กัปตัน ดร. ปุญณัฐส์ (ธีรพงษ์) นำพา อายุ 60 ปี

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วทบ.ทอ.) สาขาวิศวกรรมอากาศยาน โรงเรียนนายเรืออากาศ

หลักสูตรพัฒนานักบริหาร Mini MBA สาขา Business Administration and

Mini MPA สาขา Public Administration มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) มหาวิทยาลัยปทุมธานี

ปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) Ph.D. (Innovative Business Management)

แขนงนวัตกรรมการจัดการภาคธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คุณวุฒิพิเศษด้านการบิน Airline Transport Pilot License (ATPL) D-0749

- ICAO Flight Instructor Rating and

- Multi crew Pilot Instructor Rating on A330-300

- Crew Resource Management Instructor (CRMI) Certified by Thai DCA

- Ground Instructor for General Subjects, Basic Instructor Training Course (BITC) and B767 Safety and Emergency Procedures Training For Jet Asia Airways Co.Ltd. Certified by Thai DCA

- T-37B, PC-9 Flying Instructor, RTAF, Flying Training School

- PC-9/A Qualified Flying Instructor (QFI), Central Flying School, Royal Australian Air Force (RAAF)

Total Flight experience 17,900 ชั่วโมง (นับถึงสิ้นเดือน กุมภาพันธ์ 2563)

ประวัติการศึกษา

โรงเรียนวัดดิสหงสาราม

โรงเรียนเทพเสนานุสรณ์ ประถมศึกษาตอนต้นปีที่ ๑-๔ พ.ศ. ๒๕๑๐-๒๕๑๒

โรงเรียนสามัญพญาไท ประถมศึกษาตอนปลายปีที่ ๕-๗ พ.ศ. ๒๕๑๓- ๒๕๑๕

โรงเรียนมัธยมหอวัง แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ ๘ มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ศ. ๑-๓) และ

ตอนปลาย (ม.ศ. ๔) พ.ศ. ๒๕๑๖-๒๕๑๙

โรงเรียนจ่าอากาศ เหล่าบังคับการบิน รุ่นที่ ๑๖ พ.ศ. ๒๕๒๐

*ข้าราชการทุนกองทัพอากาศ ศึกษาโรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๒๑ พ.ศ.๒๕๒๑

โรงเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ ๒๘ พ.ศ.๒๕๒๘

โรงเรียนการบินกองทัพอากาศ รุ่น น-๗๘-๒๘-๒ พ.ศ. ๒๕๒๘

หลักสูตรนักบินพร้อมรบ A-37B กองบิน ๒๑ ฝูงบิน ๒๑๑ จ.อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๒๙-๒๕๓๑

หลักสูตรครูการบินโรงเรียนการบินกำแพงแสน ทอ.ไทย รุ่น ๓๔/๓๑ พ.ศ. ๒๕๓๑

หลักสูตรนิรภัยการบินกองทัพอากาศ รุ่นที่ ๓๓

*ข้าราชการทุนกองทัพอากาศเดินทางไปฝึกอบรมโครงการรับเครื่องบินฝึกแบบ บ.ฝ. ๑๙ (PC-9)

จากบริษัท PILATUS ประเทศสวิตเซอแลนด์ พ.ศ. ๒๕๓๔

หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูงบิน รุ่นที่ ๗๓, พ.ศ. ๒๕๓๕

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับผู้จะเดินทางไปศึกษาต่างประเทศ

*ข้าราชการทุนกองทัพอากาศ ฝึกอบรมหลักสูตรครูการบิน QFI, (PC-9/A) รุ่น ๑๑๕

Central Flying School, East Sale AFB, กองทัพอากาศออสเตรเลีย พ.ศ.๒๕๓๖

หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๓๙พ.ศ. ๒๕๓๘

หลักสูตร Crew Resources Management (CRM) บริษัท การบินไทยฯ

หลักสูตรImpressive Personality บริษัท การบินไทยฯ

หลักสูตร Systematic Problem Solving and Decision making รุ่นที่ ๑๒ บริษัท การบินไทยฯ

หลักสูตร Flight Instructor Training Program (FIT-PRO) class 03 บริษัท การบินไทยฯ

หลักสูตรเทคนิคการเป็นวิทยากรฝึกอบรมสถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Pilot – In – Command (P-I-C) and Initial Training course on Beechjet 400A from FlightSafety Institute, Farnborough, Hampshire, UK, 2012

Pilot – In – Command (P-I-C) and Transition/Conversion Training course on B767-200/300ER, Jet Asia Airways Co. Ltd.

Asia Pacific Airline Training Symposium (APATS) 2008, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015

And Speaker in APATS 2011 Topic “The Progression of MPL Training in Thailand”

Airline Business Seminar (Sponsored by Embraer), Bangkok, Thailand, April 2013

Multi-crew Pilot (MPL) Training Symposium, “Proof -of -Concept”,

ICAO Headquarters, Montreal, Canada, 10-12 December 2013

Aviation Lead Auditor Training course, IATA, Singapore, 2018

Air Cargo Security Training Course, IATA, Singapore, 2019

ประวัติและประสบการณ์การทำงานที่สำคัญในอดีต

นักบินรบฝูงบินขับไล่ยุทธวิธี A-37B กองบิน ๒๑ ฝูงบิน ๒๑๑ จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้ก่อตั้งและประธานชุมนุมศิษย์เก่านักเรียนจ่าอากาศ กองบิน ๒๑ จ. อุบลราชธานี

ครูการบินฝูงฝึกขั้นปลายส่วน บ.ฝ. ๑๒ (T-37B) และ บ.ฝ. ๑๙ (PC-9) กองฝึกบิน โรงเรียนการบินกำแพงแสน

กองทัพอากาศ จังหวัดนครปฐม

ครูและอาจารย์วิชาการบิน แผนกวิชาการ กองการศึกษา โรงเรียนการบินกำแพงแสนฯ

นายทหารยุทธการและการฝึก ฝูงฝึกขั้นปลาย กองฝึกบิน โรงเรียนการบินกำแพงแสนฯ

รองผู้บังคับฝูงบิน ๔๐๒ กองบิน ๔ กองพลบินที่ ๓ ตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

- นักบิน บริษัท การบินไทยฯ เครื่องบินแบบ B737-400, BAE 146-300, A340-500/600, A300-600,

A330-300 รวม 16 ปี 4 เดือน ( 01/01/2539-02/05/2555 )

- ครูสอน Cockpit Procedure Trainer เครื่องบินแบบ A330-300 บริษัท การบินไทยฯ รวมระยะเวลา ๑๒ ปี

- ครูการบินเครื่องช่วยฝึกบินจำลองแบบ A320 FBS หลักสูตรนักบินผู้ช่วยเครื่องบิน (MPL)

- กรรมการยกร่าง ออกแบบโครงสร้าง ปรับปรุง และแก้ไขหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี

Commercial Pilot License (CPL) สถาบันการบินพลเรือน พ.ศ. ๒๕๔๓

- กรรมการประกันคุณภาพหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี สถาบันการบินพลเรือน

- ผู้ยกร่าง ออกแบบหลักสูตรผู้ประสานงานหลักสูตร และวิทยากรบรรยาย หลักสูตรครูการบิน

(Flight Instructor Training Program: FIT-PRO) บริษัท การบินไทยฯ

- ที่ปรึกษาพิเศษ บริษัท บางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์ (Bangkok Aviation Center) จำกัด

- ผู้ริเริ่มก่อตั้งสถาบันฝึกอบรมด้านการบิน THAI FLIGHT TRAINING ACADEMY (TFTA)

ให้แก่ บริษัท การบินไทยฯ พ.ศ. ๒๕๕๒

- ผู้ยกร่าง และออกแบบหลักสูตรนักบินผู้ช่วยเครื่องบิน Multi crew Pilot License (MPL)

ให้แก่สถาบัน ฝึกอบรมด้านการบิน บริษัท การบินไทยฯ และบริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด พ.ศ. ๒๕๕๒

- กัปตันเครื่องบินแบบ Beechjet 400A และผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม และนิรภัยปฏิบัติการ

(Training and Safety Manager) บริษัท เอซี เอวิเอชั่น จำกัด (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๖)

- ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมนักบิน (Flight Training Manager) หัวหน้าครูฝึกนักบิน (Flight crew Chief Instructor) และผู้จัดการฝ่ายกฎหมายการบิน (Regulatory Affairs Manager) บริษัท เจ๊ทเอเซีย แอร์เวย์ จำกัด (๒๕๕๖-๒๕๕๘)

- กรรมการวิพากษ์หลักสูตรปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมการบิน แขนงวิชานักบิน

ผู้ช่วยเครื่องบิน (Multi crew Pilot License) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

- อนุกรรมาธิการส่งเสริมอุตสาหกรรมการบินพลเรือนเพื่อความเป็นหนึ่งในอาเซียน

ในคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชย์ละอุตสาหกรรม วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔

- ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรการบิน สถาบันฝึกอบรมด้านการบิน บริษัท การบินไทยฯ พ.ศ. ๒๕๕๓

- รองผู้จัดการฝ่ายวิจัย และพัฒนา บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด พ.ศ. ๒๕๕๔

- กรรมการวิพากษ์หลักสูตรปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขานักบินพาณิชย์ตรี วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย, ๒๕๕๖

- กรรมการที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการหลักสูตรวิทยาศาสตรการบิน วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยา ลัยราชภัฎเชียงราย, ๒๕๕๖

- กรรมการพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจสายการบิน (Airline Business Management) วิทยาลัยนานาชาติพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร, ๒๕๕๖

- กรรมการพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การบิน แขนงวิชานักบินผู้ช่วยเครื่องบิน (Multi crew Pilot License) วิทยาลัยนานาชาติพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร, ๒๕๕๖

ผลงานศึกษาวิจัย

 • เอกสารวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพการสอนในอากาศของครูการบิน” โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ
 • สารนิพนธ์เรื่อง “ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานกับความผูกพันต่อองค์การของนักบิน"
 • ดุษฎีนิพนธ์เรื่อง "แบบจำลองสมรรถนะความเป็นเลิศของนักบินผู้ควบคุมอากาศยาน ประสบการณ์การบิน และนวัตกรรมการจัดการที่มีผลต่อประสิทธิผลของการปฏิบัติการบินในประเทศไทย"

  (The Model of Excellence Competency of the Pilot-In-Command, Flight Experiences and Innovative Management Effect to the Effectiveness of Flight Operations in Thailand)

 • อดีตกัปตันเครื่องบินแบบ B767-200/300ER, ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมนักบิน บริษัท เจ็ทเอเชีย แอร์เวย์ จำกัด
 • ปัจจุบัน กัปตันเครื่องบินแบบ B737-400SF บริษัท เค-ไมล์ แอร์ จำกัด Head of Safety/Security and Head of Quality, K-Mile Air Co., Ltd. (2017-ปัจจุบัน)
 • ครูผู้สอนหลักสูตรการจัดการทรัพยากรบุคคลด้านการบิน (Crew Resources Management Instructor-CRMI) บริษัท เจ็ทเอเชีย แอร์เวย์ จำกัด รับรองโดยกรมการบินพลเรือน
 • ครูผู้สอนหลักสูตรการจัดการทรัพยากรบุคคลด้านการบิน (Human Factors/Crew Resources Management
  Instructor-HF/CRMI) บริษัท เค-ไมล์ แอร์ จำกัด รับรองโดยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
 • ครูสอน Safety and Quality Management System (SQMS) บริษัท เค-ไมล์ แอร์ จำกัด รับรองโดยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
 • ครูสอนภาคทฤษฎี (Ground Instructor) หลักสูตรฝึกอบรมครูพื้นฐาน (Basic Instructor Training Course: BITC) บริษัท เค-ไมล์ แอร์ จำกัด รับรองโดยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
 • ครูสอนภาคทฤษฎี (Ground Instructor) กลุ่มวิชา ความรู้ทั่วไป หลักสูตรฝึกอบรมนักบิน ของบริษัท เจ็ทเอเชีย แอร์เวย์ จำกัด รับรองโดยกรมการบินพลเรือน
 • ครูสอนภาคทฤษฎี (Ground Instructor) หลักสูตรฝึกอบรมครูพื้นฐาน (Basic Instructor Training Course: BITC) ของบริษัท เจ็ทเอเชีย แอร์เวย์ จำกัด รับรองโดยกรมการบินพลเรือน
 • อาจารย์พิเศษหลักสูตรปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
 • ที่ปรึกษาการฝึกอบรมหลักสูตรนักบินผู้ช่วยเครื่องบิน บริษัท ศรีราชา เอวิเอชั่น จำกัด
 • คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ของวิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 • ผู้ร่วมพัฒนาหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขานักบินผู้ช่วยเครื่องบิน และหลักสูตรปริญญาตรีธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 • ผู้ร่วมพัฒนาหลักสูตร และอาจารย์ผู้ดูแลหลักสูตรปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการซ่อมบำรุงอากาศยาน (หลักสูตรใหม่) วิทยาลัยนานาชาติพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 • นักธุรกิจ และกรรมการผู้จัดการร้าน Thai Six Senses Spa

- อนุกรรมาธิการศึกษาการเตรียมความพร้อมด้านการบินของประเทศไทยสู่ศูนย์กลางการบินในอาเซียน

ในคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๖

- ผู้ช่วยผู้ดำเนินงานสมาชิกรัฐสภา ประจำตัว ส.ส. ชัชวาลล์ คงอุดม หัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไทย 2562-ปัจจุบัน

งานสอน

- วิทยากรบรรยายหลักสูตรการปฏิบัติการท่าอากาศยาน (AirportOperations),หลักสูตรการจัดการ

ท่าอากาศยานระดับต้น(Junior AirportManagement) และระดับกลาง บริษัท ท่าอากาศยานไทยฯ

- อาจารย์พิเศษสอนวิชาภาษาอังกฤษเทคนิคการบิน(Aviation Technical English)และวิชาการจัดการฝึกอบรมด้านการบิน (Management of Aviation Training)หลักสูตรปริญญาตรี สถาบันการบินพลเรือน (๒๕๕๓-๒๕๕๖)

- อาจารย์พิเศษสอนวิชาความปลอดภัยในการบิน(Aviation Safety)และวิชาการปฏิบัติการด้านการบิน และการจัดการ หลักสูตรปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีการบิน วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย(๒๕๕๖-๒๕๕๘)

- อาจารย์พิเศษสอนวิชาพื้นฐานอากาศพลศาสตร์ (Fundamental of Aerodynamics) และกฎหมายการเดินอากาศ (Air Laws) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจสายการบิน วิทยาลัยนานาชาติพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (๒๕๕๘ -ปัจจุบัน)

- วิทยากรบรรยาย หลักสูตรครูการบินให้แก่สถาบันฝึกอบรมด้านการบิน บริษัท การบินไทยฯ,

โรงเรียนการบิน กำแพงแสนกองทัพอากาศ, สถาบันการบินพลเรือน และบริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด

-ครูสอนวิชาภาคพื้น อาจารย์พิเศษ และวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับความรู้ และการฝึกอบรมด้านการบินให้แก่ศิษย์การบินหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรีและหลักสูตรนักบินผู้ช่วยเครื่องบิน ให้แก่ศิษย์การบิน และนักศึกษาของโรงเรียนการบินสถาบันการศึกษา และหน่วยงานของทั้งภาครัฐ และเอกชน

-ผู้ดำเนินการฝึกอบรม และครูผู้สอนวิชาต่างๆในหลักสูตรครูการบิน ให้แก่ บริษัท ศรีราชา เอวิเอชั่น (SRAVIA) จำกัด, โรงเรียนการบิน BAC และศูนย์ฝึกการบินหัวหิน

-อาจารย์พิเศษ สอนความรู้ด้านการบิน มรภ. ธนบุรี สมุทรปราการ และสถาบันเทคโนพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ความเชี่ยวชาญพิเศษด้านการพัฒนาหลักสูตรการบินและวิธีการฝึกอบรมด้านการบินบนพื้นฐานสมรรถนะ

ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี (CPL)และหลักสูตรนักบินผู้ช่วย-เครื่องบิน (MPL)ตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือน ให้แก่สถาบันการบินพลเรือน พ.ศ. ๒๕๔๒และสถาบันฝึกอบรมด้านการบินไทย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๒ ตามลำดับหลักสูตรได้รับการรับรองโดย สำนักมาตรฐานการบิน กรมการบินพลเรือน เป็นคนแรกของประเทศไทย

ออกแบบ พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมครูการบิน (FlightInstructor Training Program: FIT-PRO)ให้แก่ฝ่ายฝึกอบรม บริษัท การบินไทยฯและสถาบันฝึกอบรมด้านการบิน บริษัท ไทยไฟท์ลเทรนนิ่ง จำกัด พ.ศ. ๒๕๕๔

ออกแบบ พัฒนา หลักสูตรการฝึกอบรมการจัดการทรัพยากรบุคคลด้านการบินให้แก่ฝ่ายฝึกอบรม บริษัท เอซี เอวิเอชั่นจำกัด พ.ศ. ๒๕๕๖ และบริษัท เจ็ทเอเชีย แอร์เวย์ จำกัด พ.ศ. ๒๕๕๖ รับรองโดยสำนักมาตรฐานการบิน กรมการบินพลเรือน

ออกแบบ พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมครูขั้นพื้นฐาน (BasicInstructor Training Course: BITC) ให้แก่ฝ่ายฝึกอบรม บริษัทเจ็ทเอเชีย แอร์เวย์ จำกัด รับรองโดย สำนักมาตรฐานการบิน กรมการบินพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๗

ออกแบบ พัฒนา หลักสูตรการฝึกอบรมการปฏิบัติกรณีฉุกเฉิน(Safety and Emergency Procedures Training Course: SEP) ให้แก่ฝ่ายฝึกอบรมบริษัท เจ็ทเอเชีย แอร์เวย์ จำกัด, บริษัท เค-ไมล์ แอร์ จำกัด รับรองโดย สำนักมาตรฐานการบินกรมการบินพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๘ และสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ๒๕๖๒

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 095 949 0731

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Punyanatความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

สุดยอดเลยครับ TOPGUN