พัฒนางาร

ความหมายของความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับจากประสบการณ์หรือจากการศึกษา ความสามารถในการท าให้ ข้อมูลและสารสนเทศ มาเป็นการกระท าที่มีประสิทธิภาพได้ ส่วนผสมของกรอบประสบการณ์ คุณค่า สารสนเทศ และความเชี่ยวชาญซึ่งจะเป็นกรอบที่ท าให้เกิดประสบการณ์ และความรู้ใหม่เข้าด้วยกัน ประเภทของความรู้ ความรู้โดยนัย (Tacit Knowledge) ความรู้เฉพาะตัวที่เกิดจากประสบการณ์ การศึกษา การสนทนา การฝึกอบรม เจตคติของแต่ละบุคคล เป็นความรู้บวกกับสติปัญญา และประสบการณ์ ความรู้ที่ปรากฏชัดเจน (Explicit Knowledge) ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดจากบุคคลออกมาในรูปของการบันทึกในรูปแบบต่างๆ ซึ่งก็คือสารสนเทศนั่นเอง ความรู้ที่เกิดจากวัฒนธรรม (Culture Knowledge) ความรู้ที่เกิดจากความเชื่อ ความศรัทธา ซึ่งเกิดจากผลสะท้อน กลับของความรู้และสภาพแวดล้อมขององค์กร การจ าแนกระดับของความรู้ ความรู้หลัก (Core Knowledge) เป็นความรู้ใน ระดับพื้นฐาน ที่ทุกคนในองค์กรต้องการหรือต้องรู้ ความรู้ในระดับก้าวหน้า (Advanced Knowledge) เป็นความรู้ที่ท าให้องค์กรไปสู่จุดของการแข่งขันได้ เป็นความรู้ที่ มีความเฉพาะเจาะจง ซึ่งแตกต่างจากคู่แข่งขัน ความรู้เชิงนวัตกรรม (Innovative Knowledge) เป็นความรู้ที่จะท าให้องค์กรเป็น ผู้น า ทางการตลาดได้ นิยามของการจัดการความรู้ การรวบรวมความรู้ ที่อยู่ในองค์กรซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวคน หรือเอกสารมาพัฒนาเป็นองค์ความรู้ และมีการ ถ่ายทอดและแบ่งปันความรู้ อย่างเป็นระบบเพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถ เข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป้าหมายของการจัดการความรู้ 1. การพัฒนางานให้มีคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น 2. การพัฒนาคน คือ การพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เค้กกล้วยหอมความเห็น (0)