ความรู้ที่ได้รับจากการเรียนรายวิชานวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ในคาบนี้ เรียนวันที่   12  พฤศจิกายน  20061.การใช้ Internet เบื้องต้น2.I P Address3.Doman name4.U R L5. Browser6. Netscap7.edora8.firefox9.Homepage10.Webpage11.Portal12.การสืบค้นข้อมูลและการสืบค้นข้อมูลขั้นสูง