ความรู้ที่ได้รับจากการเรียนรายวิชานวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ในคาบนี้

 

เรียนวันที่    7  พฤศจิกายน  2006

 1.การ set เครื่อง2.การใช้ E-mail3.การ Chat4. การสร้าง blog ส่วนตัว

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน

 การสนทนาผ่านช่องทางการสนทนาในรูปแบบของการ Chat

การประยุกต์ใช้

 การสร้าง blog บันทึกส่วนตัวของตนเองการ set เครื่อง computerการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านทางการ chat