รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเคมีเพิ่มเติม 3 เรื่องสมดุลเคมี โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร


ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สมดุลเคมี

ปกเผยแพร่ทางเวบ.pdf

เรื่อง : รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเคมีเพิ่มเติม 3 เรื่องสมดุลเคมี

โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร

ผู้วิจัย : นายธีรภัทร์ ป้องปิด

บทคัดย่อ

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเคมีเพิ่มเติม 3 เรื่องสมดุลเคมี โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สมดุลเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต20 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้สมดุลเคมี วิชาเคมีเพิ่มเติม3 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 5 ให้มีค่าประสิทธิภาพ E1 / E2 เท่ากับ 80 /80เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีเพิ่มเติม3 (ว30223)ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้สมดุลเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 5 ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้สมดุลเคมี วิชาเคมีเพิ่มเติม3กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีที่เรียนรายวิชาเคมีเพิ่มเติม3 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 42คน ได้มาโดย การสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster (Area) Random Sampling)เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ประกอบด้วย ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สมดุลเคมีแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสมดุลเคมี จำนวน 40 ข้อแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้สมดุลเคมี สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ การทดสอบค่าที่ (t-test) ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้สมดุลเคมี วิชาเคมีเพิ่มเติม 3 ในภาพรวมมีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.97 / 81.56 ซึ่งมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 80/80 และเมื่อพิจาณาแต่ละชุดกิจกรรมย่อยพบว่า เล่มที่ 1, 2, 3, 4, 5 มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 82.06/81.43, 81.51/80.71, 81.27/80.9582.30/81.90 และ 82.70/82.38 ตามลำดับ ซึ่งพบว่าสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ทุกชุดกิจกรรมการเรียนรู้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีเพิ่มเติม 3 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 5 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้สมดุลเคมี พบว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลจากการศึกษาความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้สมดุลเคมี พบว่านักเรียน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก โดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 4.50 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.35 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากขึ้นไป

สรุปได้ว่าการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สมดุลเคมี ทำให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมสมดุลเคมีในระดับมาก

หมายเลขบันทึก: 592632เขียนเมื่อ 19 กรกฎาคม 2015 14:27 น. ()แก้ไขเมื่อ 19 กรกฎาคม 2015 14:29 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี