จากการได้เรียนวิชานวัตกรรม ข้าพเจ้าได้เรียนรู้เกี่ยวกับการ ศึกษา การสืบค้นขั้นสูงจาก Yahoo และ Google   ได้เรียนรู้การใช้เครื่องมือต่างๆจากแถบเครื่องมือ