ความหมายของนวัตกรรม

หมายถึง นวัตกรรมที่จะช่วยให้การศึกษาและการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิผลอย่างรวดเร็วเกิดแรงจูงใจในการเรียนด้วยนวัตกรรมการศึกษาและประหยัดเวลาในการเรียนได้อีกด้วยในปัจจุบันนวัตกรรมการศึกษามีมากมายหลายอย่างเช่นการเรียนการสอนที่ใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน  การใช้แผ่นวิดีทัศน์เชิงโต้ตอบ สื่อหลายมิติและอินเตอร์เนตเหล่านี้เป็นต้น