วิชานวัตกรรมแห่งการเรียนรู้เป็นวิชาที่มีประโยชน์มากเพราะเป็นวิชาที่ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและทันสมัย ทันต่อโลกปัจจุบันนี้    และจากที่ได้เรียนวิชานี้ก็ได้รู้อะไรหลายอย่าง เช่น  การสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน้ต  การใช้งานของโปรแกรมต่างๆ ทุกๆอย่างที่อาจารย์ได้สอนล้วนแล้วแต่มีประโยชน์มากและสมารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ดี