การบรรยายความรู้เบื้องต้นเกณฑ์ CUPT QA

การบรรยายความรู้เบื้องต้นเกณฑ์ CUPT QA

วันที่ 9 กรกฎาคม 2558 งานประกันคุณภาพการศึกษาจัดให้มีการบรรยายความรู้เบื้องต้นเกณฑ์ CUPT QA โดยวิทยากร คือ ผศ. นิภารัตน์ จันทร์แสงรัตน์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ผศ. วิภา วังศิริกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผศ. ปรีชา สะแลแม คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดร. อาสลัน หิเล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผศ.สุรเสน ศรีริกานนท์ รอง ผอ. วิทยาลัยเกษตรฯ อาจารย์วันชัย แก้วหนูนวล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผศ. ทวี บุญภิรมย์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และนางสาวนูรีมัน ดอเลาะ หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผอ. กอง ผอ. วิทยาลัย ผอ. สถาบัน รองคณบดี อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนจำนวน140 คนเข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นพลังใหญ่นี้จะร่วมพัฒนาการศึกษาที่ชัดเจนยิ่งขึ้นไปค่ะ


วันหนึ่งวันนี้มีคุณค่า
เป็นวันรวมศรัทธาความมุ่งมั่น
เพื่อศึกษาเกณฑ์การประกัน
เกณฑ์นั้นคือ CUPT
วิทยากรคือกลุ่มท่านผู้บริหาร
อบรมเพื่องานอย่างถ้วนถี่
อ่านศึกษาค้นคว้ามาอย่างดี
บรรยายเกณฑ์วันนี้น่าชื่นชม
ท่านนิภารัตน์กล่าวนำความเป็นมา
ท่านวิภาอธิบายโครงสร้างสม
ท่านปรีชาแม่นมั่นเกณฑ์เป็นปม
ท่านอาสลันอบรมอย่างเชี่ยวชาญ
ท่านสุรเสนสนับสนุนได้
ท่านวันชัยกล่าวเกณฑ์ชี้วัดผ่าน
ท่านทวียืนยันเป็นสัญญาณ
น้องนูรีมันเติมเพิ่มงานประกัน
รองฝ่ายประกันไม่มีอะไรมอบ
นอกจากขอขอบพระคุณทุกท่าน
ที่ช่วยมหาวิทยาลัยทำการประกัน
เพื่อพัฒนาไทยนั้นให้รุ่งเรือง
ทิพยวรรณ นิลทยา 9/07/2558

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน QAPNUความเห็น (0)