ประสบการณ์การกำกับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษาแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้


ประสบการณ์การกำกับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษาแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ด้วยปีการศึกษา 2557 นี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้เพิ่มการประเมินระดับหลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาตัวบ่งชี้ระดับคณะให้มีความเข้มแข็งขึ้น เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาดิฉันและผู้เกี่ยวข้องการประกันคุณภาพการศึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ดิฉันเข้าประชุมในนามคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มีน้องๆจากคณะเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก วันนั้นท่านวิทยากรได้เน้นเรื่องเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงหลายครั้ง ดิฉันได้มีส่วนร่วมในการสร้างระบบในครั้งนั้นด้วย


ประกันคูณภาพการศึกษาสัญจร


เมื่อเวลาผ่านไปจวบจนเข้ารับตำแหน่งรองฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาเมื่อปลายเดือนมีนาคม ดิฉันจึงกลับมาทบทวนความคิด ตั้งสติก่อนสตาร์ท ออกสำรวจข้อมูลโดยการลงประกันคุณภาพการศึกษาสัญจรไปพบปะแนะนำตนเอง ทีมประกันคุณภาพ พร้อมกับหาข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาในทุกคณะ เป็นการลงพื้นที่ที่ได้ใจเป็นอย่างมากทั้งพื้นที่เสี่ยงภัย ทีมประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นสุภาพสตรีทั้ง 6 คน ก็ทำใจกล้าไว้ก่อน ผลการลงพื้นที่ทรงคุณค่ามหาศาลเนื่องจากการได้ทำความรู้จักกันและสร้างมิตรภาพในสังคมเล็กๆแต่พื้นที่กว้างในมหาวิทยาลัยที่เกิดจากการหลอมรวมแห่งนี้ ยังได้รับข้อมูลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาที่สะท้อนการบริหารการศึกษาของทุกสถาบันทั้ง 2 ระบบ คือ ในระดับอุดมศึกษาและระดับอาชีวศึกษา

ผลจากการสัญจรนอกจากนำเสนอผู้บริหารเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ได้นำเข้าที่ประชุมQMR ร่วมกันวางแผนการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2557 ที่มีเวลาอีกเพียง4 เดือน ผลจากการมีส่วนร่วมเราได้แผนการประเมิน รอบ 9 เดือน และ 12 เดือน ในระดับอุดมศึกษา ได้แผนการประเมินรอบ 12 เดือนในระดับอาชีวศึกษา แผนการจัดการความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เราจึงส่งเอกสารประชาสัมพันธ์การดำเนินงานในมหาวิทยาลัย


การอบรมผู้ประเมิน

เมื่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะ มหาวิทยาลัยส่งผู้มีคุณสมบัติเข้าอบรม 10 ราย ซึ่ง มีเงื่อนไขว่าจะต้องกับมาถ่ายทอดให้กับบุคลากรในมหาวิทยาลัย หลังการอบรมจึงทบทวนภารกิจที่ต้องทำให้เกิดการบูรณาการระหว่างการประเมินและการถ่ายทอดความรู้

การประเมินด้วยการกำกับติดตามแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ที่สุดได้คำตอบว่าในระดับหลักสูตรให้ผู้อบรมผู้ประเมินระดับหลักสูตรทั้ง3 คนเป็นประธาน มีรองวิชาการของคณะ/สถาบัน/วิทยาลัยเข้าร่วมเป็นกรรมการ สำหรับในระดับคณะให้ผู้ประเมินที่เข้ารับการอบรมระดับคณะซึ่งส่วนใหญ่เป็นคณบดี ผู้อำนวยการ เข้าร่วมเป็นประธานและเป็นกรรมการโดยมีรองประกันคุณภาพการศึกษาของทุกคณะ/สถาบัน/วิทยาลัยเป็นคณะกรรมการ ในส่วนของเลขานุการใช้ทีมงานประกันคุณภาพการศึกษาทั้ง 5 คน โดยเรามีการจัดทำคู่มือให้น้องๆได้ศึกษา ทบทวนตัวชี้วัด สร้างโจทย์ ให้น้องๆได้พบในสถานการณ์จริง เมื่อถึงเวลาประเมินนน้องสามารถช่วยเหลือคณะกรรมการได้

นับเป็นความเหนื่อยหนักมากโดยเฉพาะการประเมินในระดับหลักสูตรที่มีตัวชี้วัดใหม่ทั้งหมด วางแผนหลักสูตรละครึ่งวัน ที่มหาวิทยาลัยไม่อบรมผู้ประเมินเนื่องจากในปีหน้าเราต้องเปลี่ยนเกณฑ์ตามมติ ทปอ.ครั้งนี้เราจึงไม่เน้นผลการดำเนินการแต่เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ประเมินกับผู้รับการประเมินในทุกประเด็น โดยเฉพาะการทบทวนทำคามเข้าใจระบบที่มีอยู่ จนตนองได้แนวคิดว่า หากเราวางระบบเขียนขั้นตอนให้ชัดเจนและปฏิบัติตามขั้นตอนที่วางไว้ไม่ว่าบุคลากรย้ายหรือเกษียณก็ไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน เน้นบทบาทของอาจารย์ประจำหลักสูตรให้เข้ามามีบทบาทขับเคลื่อนการดำเนินการหลักสูตรให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

การประเมินระดับคณะก็มีบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการบรืหารงานของคณะที่มีความเข้มข้นเช่นเดียวกัน ผลการตืดตามการดำเนินงานรอบ 9 เดือน จึงมิใช่ภารกิจหลัก แต่การพบปะของคณะกรรมการประเมิน ผู้บริหารและบุคลากร ได้เกิดการเรียนรู้การปฏิบัติงานที่มีระบบ


ายงานผลการดำเนินการต่อผู้บริหาร

ในวันที่ 23 มิถุนายน 2558 ประกันคุณภาพจึงเป็นเจ้าภาพเชิญท่านอธิการบดี ท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ท่านประธานคณะกรรมการประเมิน คณบดี ผู้อำนวยการ รองคณบดี อาจารย์ประจำหลักสูตร มารับทราบผลการประเมิน พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาการดำเนินงานร่วมกัน ซึ่งเป็นบรรยากาศทางวิชาการที่มีการเสนอแนะโดยผู้บริหารระดับสูงรับฟังและร่วมแก้ไขหาทางออกร่วมกัน


สองเดือนกว่าทีเข้าสู่ตำแหน่งจึงรู้สึกถึงพลังที่ทุกคนมอบความไว้วางใจให้ ซึ่งความสำเร็จนี้เกิดจากน้ำมือ น้ำใจ น้ำคำของทุกท่านที่ช่วยกันแบ่งปัน ซึ่งรองฝ่ายวิจัยของมหาวิทยาลัยกล่าวว่า

การประกันคุณภาพการศึกษาต้องมีความจริงจัง จริงใจ และจ่าย (สนับสนุน)

เห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะ

หมายเลขบันทึก: 591588เขียนเมื่อ 24 มิถุนายน 2015 12:24 น. ()แก้ไขเมื่อ 24 มิถุนายน 2015 12:24 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (2)

ขอบคุณ บันทึกดีดีนี้ค่ะ


พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี