UKM 28 " ชุมชนนักปฏิบัติกับการพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองค์กร "


วันที่สองของการเสวนา เครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 28 (13 - 15 พฤษภาคม 2558) ณ โรงแรมตะมาลี อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโดย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับภาคีเครือข่าย จำนวน 6 มหาวิทยาลัย จำนวน ประมาณ 100 คน ธีมงานในครั้งนี้ เน้นที่ ชุมชนนักปฏิบัติ หรือ CoPs เพื่่อให้ตัวอย่างการขับเคลื่อนคนทำงานโดยใช้ ความรู้เป็นฐานของการเรียนรู้ และการเปลี่ยนแปลง ปีนี้มี 7 ชุมชน มาร่วมแลกเปลี่ยนกัน ประกอบด้วย 7 ชุมชน ดังนี้

1.ชุมชนนักปฏิบัติ งานประกันคุณภาพการศึกษา

2.ชุมชนนักปฏิบัติ งานการเงิน

3.ชุมชนนักปฏิบัติ งานพัสดุ

4.ชุมชนนักปฏิบัติ งานบริหารบุคคล

5.ชุมชนนักปฏิบัติ งานพัฒนานักศึกษา

6.ชุมชนนักปฏิบัติ งานประชาสัมพันธ์และสือสารองค์กร และ

7.ชุมชนนักปฏิบัติ งานสารสนเทศ IT

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเดินทางของชีวิตและอาชีพความเห็น (1)

เยี่ยมเลยค่ะ