วันที่ 9 ที่ผ่านมา ผมได้ไปร่วมกระบวนการเรียนรู้ของชาวบ้านที่บ้านหนองกอง หมู่ที่ 4 ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมืองกำแพงเพชร  ซึ่งเราได้นำการวิจัย PAR ไปดำเนินร่วมกับกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชน  เพื่อร่วมกันผลิตข้าวให้ปลอดภัย  (ลิงค์อ่าน) 

          โดยกระบวนการผลิตของกลุ่มเพื่อผลิตข้าวให้ปลอดภัยนั้น มีหลายกิจกรรม และในวันนี้เป็นการเก็บเกี่ยวข้าวในแปลงเรียนรู้ของชาวบ้าน   ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งเป็นการวิจัยทดลองโดยการออกแบบและดำเนินกิจกรรมโดยสมาชิกของกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองกองเอง

          เริ่มต้นด้วยการเล่าความเป็นมา และ ลปรร.กับผู้สนใจ วันนี้ได้ใช้สถานที่ของสถานีอนามัยบ้านหนองกอง

 

  • แปลงเรียนรู้ของชาวบ้านที่ได้ทำร่วมกันนี้ ได้ออกแบบไว้ 6 รูปแบบ วันนี้ขอนำตัวอย่างมาให้ดูแค่นี้ก่อน

   <div style="text-align: center"></div><p> </p><p align="center">       </p><p align="center"> 
ทุกแปลงจะไม่ใช้ยาฆ่าแมลง</p><p> </p><ul><li>วันนี้ได้ร่วมกันสุ่มเพื่อประเมินผลผลิต โดยใช้ตารางสุ่มแล้วช่วยกันเกี่ยวและนวดข้าว และในวันที่ 10 พ.ย. จะทำการเกี่ยวข้าวทั้งแปลงเพื่อวัดผลผลิตอีกครั้งหนึ่ง  นอกจากนี้ยังมีแปลงส่วนตัวของชาวบ้านที่ได้ทำการทดลองไว้อีกส่วนหนึ่ง คาดว่าปลายเดือนนี้จะทำการสรุปผลในภาพรวม (ประเมินผล)</li></ul><p>    </p><p>          เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งในการเรียนรู้ของชาวบ้านนะครับ  เป็นการเริ่มต้นในการวิจัยโดยชาวบ้าน ซึ่งกิจกรรมต่างๆ เกิดขึ้นตามความต้องการอยากรู้ของชาวบ้าน และวิธีการปฏิบัติก็สามารถดำเนินการได้ในชีวิตประจำวัน  </p><p>          นักวิชาการอาจมองว่าไม่ถูกตามระเบียบวิธีมากนัก   แต่พวกเรานักส่งเสริมฯ ที่นำ KM เป็นเครื่องมือในการทำงานกลับมองว่า นี่เป็นการสร้างความรู้ขึ้นใช้เองโดยชาวบ้าน และเป็นพลวัตรหนึ่งของความรู้ที่เราอยากให้เกิดขึ้นในวิถีของการประกอบอาชีพการเกษตร ที่จะเดินไปสู่ความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้ในที่สุด</p><p>บันทีกมาเพื่อการ ลปรร. ครับ </p><p>วีรยุทธ  สมป่าสัก</p>