การพัฒนากฎหมายพาณิชย์ในประเทศไทย มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ   เพราะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นในส่วนต้นทุนหรือรายจ่ายของผู้ประกอบการค้าพาณิชย์ การจ้างแรงงานผู้ใช้แรงงาน ผู้ประกอบการค้าพาณิชย์ขายสินค้าหรือให้บริการแก่ผู้ซื้อหรือผู้รับบริการ ซึ่งอาจเป็นผู้บริโภครายย่อยหรือเป็นผู้ประกอบการพาณิชย์รายอื่น ๆ โดยเน้นการส่งเสริมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและต่อสิทธิของผู้อื่น ลดข้อบกพร่อง เอารัดเอาเปรียบ การค้ากำไรเกินควร และการกระทำต่าง ๆ ที่กระทบต่อสังคมและสิทธิของผู้อื่นอันจะก่อความเสียหายในวงกว้างได้ ทิศทางในการพัฒนาระบบกฎหมายพาณิชย์ จึงจำเป็นต้องใความสัมพันธ์กับนิติสัมพันธ์หรือทำธุรกรรมกับบุคคลอื่นหลายฝ่าย โดยต้องเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและเสรี ขณะเดียวกันก็ต้องคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบหรือตกเป็นเป้าทางการพาณิชย์จากการหากำไรอันมากเกินสมควร นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องจัดระบบพื้นฐานในการระงับข้อพิพาทหรือการเยียวยาที่เป็นธรรม สะดวก รวดเร็ว ประหยัด และเป็นที่เชื่อมั่นได้ด้วย เพราะเป็นเรื่องที่มีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องเป็นสำคัญอันไม่เข้าใครออกใครอย่างที่เข้าใจตรงกัน จึงเป็นเรื่องที่ไม่ควรละเลย     เพราะเมื่อมีความคิดริเริ่มจะจัดการพัฒนากฎหมายพาณิชย์แล้ว ต้องมองในมุมกว้างและรับฟังความเห็นจากทุกฝ่ายอย่างทั่วถึงและครอบคลุมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดต่อการเริ่มต้นที่ดีในครั้งนี้  

                                โปรดคลิ๊กเพื่ออ่านต่อได้ที่ >>๙ Commercial Court.pdf