สรุปผลโครงการแลกเปลี่ยน แบ่งปันความรู้ ประสบการณ์และปัญหาการทำงานเพื่อพัฒนางานบริการสารสนเทศสู่การวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์


สรุปผลโครงการแลกเปลี่ยน แบ่งปันความรู้ ประสบการณ์และปัญหาการทำงานเพื่อพัฒนางานบริการสารสนเทศสู่การวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เพื่อให้บุคลากรซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานและได้สัมผัส รับรู้กับปัญหาต่างๆ ของผู้ใช้บริการทุกระดับที่เข้ามาใช้บริการในสำนักฯ ได้นำประสบการณ์ รวมถึงปัญหาในการปฏิบัติงานด้านสารสนเทศมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ที่พบกับปัญหาต่างๆ เพื่อร่วมด้วยช่วยกัน ช่วยคิด ช่วยแก้ปัญหาการจัดบริการสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ สามารถนำมาเชื่อมโยงพัฒนาให้ได้โจทย์การวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และพัฒนาสำนักฯ สู่การทำการวิจัยสถาบันเพื่อให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 เวลา 11.00-17.00 น. ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 6 สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยากร : อาจารย์ ดร.สุประวีร์ ภัทรเกียรติเจริญ หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 25 คน

ผลการประเมินโครงการ พบว่าเป็นเพศหญิง จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 70.00 เพศชาย จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 30 อายุ 25 – 35 ปี จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 มีอายุ 36 – 45 ปี จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 และอายุมากกว่า 46 ปี จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 วุฒิการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 ต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 และปริญญาโท จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในสำนักวิทยบริการฯ 11 - 20 ปี จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 5 - 10 ปี จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 35.00 น้อยกว่า 5 ปี จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 และมากกว่า 21 ปี จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00

ความคิดเห็นการจัดโครงการพบว่า ด้านการจัดการกิจกรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าหลังจากเข้าร่วมกิจกรรมท่านมีความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาในหัวข้อกิจกรรม ค่าเฉลี่ยคือ 4.40 รองลงมาคือความเหมาะสมของหัวข้อในการจัดกิจกรรม ความเหมาะสมของสถานที่ และความรู้ที่ได้รับและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ค่าเฉลี่ยคือ 4.30 และบรรยากาศและรูปแบบในการจัดกิจกรรม ค่าเฉลี่ยคือ 4.20 ด้านวิทยากรโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าความรู้ความสามารถของวิทยากรในหัวข้อที่บรรยาย ค่าเฉลี่ยคือ 4.65 รองลงมาคือวิธีการบรรยายและการนำเสนอข้อมูล ค่าเฉลี่ยคือ 4.45 และวิทยากรบรรยายได้ชัดเจนและตรงประเด็น เอกสาร / สื่อประกอบการบรรยาย และการเปิดโอกาสและการตอบข้อซักถาม มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ค่าเฉลี่ยคือ 4.40 ตามลำดับ

ข้อเสนอแนะ คืออยากให้มีการจัดกิจกรรมโครงการเกี่ยวกับบุคลิกภาพและการแต่งกายในการให้บริการ เพื่อที่จะได้นำมาใช้ในการปฏิบัติงาน รวมถึงเป็นการสร้างบรรยากาศในการทำงาน และเป็นโครงการที่ดี ควรจัดให้มีโครงการอย่างนี้ อย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง

หมายเลขบันทึก: 587789เขียนเมื่อ 23 มีนาคม 2015 02:50 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 มีนาคม 2015 02:56 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี